Loading ...

2024 оны 6-р сарын 25, 26, 27 өдрүүдэд үйлчилгээний төв ажиллахгүй болно.

Та www.datacom.mn сайт, 7000-0505 утсаар заавар зөвлөгөө авч, тусламжийн хүсэлтээ support@datacom.mn имэйл хаяг руу илгээн үйлчлүүлнэ үү.

Бид танд онлайн тусламж, зөвлөгөөг цаг алдалгүй өгч үйлчилнэ.

Үйлчилгээний журам

.MN Домэйн нэрийн

Бүртгэлийн журам

НЭГ. ДОМЭЙН НЭР БҮРТГЭХ

1.1 Домэйн нэрийг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр болон олон улсад интернэт сүлжээний цахим орчинд ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)-ын онцгой итгэмжит гэрээний дагуу болон олон улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандарт журмын дагуу .MN домэйн нэрийн албан ёсны бүртгэгч Датаком ХХК болон Датаком ХХК-тай хүчин төгөлдөр гэрээ байгуулсан Итгэмжит борлуулагч нар, эдгээр Итгэмжит борлуулагч нарын албан ёсны цахим бүртгэлийн үйлчилгээний вэб цахим хуудсаар дамжуулан бүртгэнэ.

1.2 Домэйн нэр бүртгэх, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах, шилжүүлэх болон домэйн нэрийн маргаантай холбогдолтой үйлдлүүд нь олон улсын ICANN-ны гаргасан заавар журам болон Монгол улсын Засгийн газрын харьяа Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос батласан Домэйн нэр бүртгэлийн журамд тодорхойлогдсон зохицуулалтын дагуу, мөн Mонгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийгдэнэ.

1.3 Домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээ нь нийтэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр адил тэгш эрхтэйгээр, “түрүүлж бүртгүүлсэн нь, эхэлж эзэмших” зарчмаар явагдана. Домэйн нэрийг Бүртгүүлэгчийн хүсэлтээр онлайнаар болон аль нэг албан ёсны эрх бүхий Бүртгэгч, Итгэмжит борлуулагч нарт хандан бүртгүүлж болно. Цаашид энэ журамд хамтад нь Бүртгэгч гэнэ.

1.4 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэр эзэмшигчийн бүртгэлийн байгууллагын нэр, овог нэр, хаяг байршил, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг зэрэг мэдээллийг нууцлалын бодлогын хүрээнд интернэт дэх олон нийтэд нээлттэй WHOIS мэдээллийн санд байршуулахыг зөвшөөрнө.

1.5 MN домэйн нэр нь .МОН -кирил домэйн нэртэй холбогдолгүй бөгөөд эдгээр нь тус тусдаа бие даасан үйлчилгээ болно. МОН домэйн нэрийн бүртгэлийг нэмэлт журмаар зохицуулна.

ХОЁР. MN ДОМЭЙН НЭР СОНГОХ

2.1 MN домэйн нэр бүртгүүлэх үйлчилгээ нь бүгдэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр тэгш эрхтэйгээр, эхэлж бүртгүүлсэн нь эзэмших зарчмаар явагдана.

2.2 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрээ нэгэнт бүртгүүлсэн бол тухайн домэйн нэрийг солих, тэмдэгт өөрчлөх, үйлчилгээ цуцлах боломжгүй.

2.3 Домэйн нэр нь аливаа бусад тусгай тэмдэгт ороогүй, хоосон зай (пробель)-гүй, зураас (-)-р эхлээгүй мөн төгсөөгүй 3 буюу түүнээс дээш 63 хүртэлх тэмдэгтээс бүрдсэн байна.

2.4 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн системээр дамжуулан нэгээс дээш хэдэн ч домэйн нэр бүртгүүлэх мөн эзэмших эрхтэй байна.

2.5 Бүртгүүлэгч нь олон улсад болон Монгол улсын хууль журамд заагдсан барааны тэмдэг, оюуны өмч эзэмшигчдийн албан ёсны бүртгэлтэй нийтэд түгсэн нэр, барааны тэмдгийн нэрийг хуулбарлах, ашиглах болон хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор, эсхүл бусдын эрх ашгийг хохироох, хөндөгдөх утга агуулга бүхий домэйн нэр бүртгүүлэхгүй, эзэмшихгүй байх, хууль, эрх зүйн хэм хэмжээг чандлан мөрдөж, хувь хүн, байгууллагын нэр хүндэд халдахгүй, хууль журам зөрчсөн аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрнө.

2.6 Бүртгүүлэгч нь олон улсад болон Монгол улсын хууль журамд заагдсан барааны тэмдэг, оюуны өмч эзэмшигчдийн албан ёсны бүртгэлтэй нийтэд түгсэн нэр, барааны тэмдгийн нэр болон хуулиар хориглосон аливаа нэг үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор эсхүл бусдын эрх ашиг хохирох, хөндөгдөх утга агуулга бүхий домэйн нэр бүртгүүлэхгүй, эзэмшихгүй байх, эрх зүйн хэм хэмжээг чандлан дагаж, хувь хүний ёс зүйг эрхэмлэж ажиллахаа энэхүү бүртгэл үйлчилгээний журам, гэрээгээр баталгаажуулна. Хэрвээ дээрх заалтыг зөрчиж аливаа иргэн, хуулийн этгээдийн нэр хүндэд санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохирол учруулбал түүнтэй холбогдон үүсэх хариуцлагыг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж журмын дагуу бүртгүүлэгч бүрэн хариуцна.

2.7 Бүртгүүлэгчийн домэйн нэр эзэмших бүртгэлийн мэдээллийг Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан баталгаажуулна. Иймд хувь хүний нэр дээр бүртгүүлэх эсхүл хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжийн (ААН) татвар төлөгчийн мэдээллээр дамжуулан бүртгүүлэх аль нь болохыг урьдчилан сонгосон байна.

2.8 Домэйн нэрийг ашиглах үйл ажиллагааг дараах салбарын чиглэлээр ангилж бүртгэнэ.

2.8.1 цахим худалдаа;

2.8.2 цахим үйлчилгээ;

2.8.2 цахим үйлчилгээ;

2.8.3 цахим тоглоом;

2.8.4 санхүүгийн үйлчилгээ;

2.8.5 мэдээ мэдээлэл;

2.8.6 танин мэдэхүй;

2.8.7 мультимедиа;

2.8.8 төрийн байгууллага;

2.8.9 төрийн бус байгууллага;

2.8.10 олон улсын байгууллага;

2.8.11 хувийн байгууллага;

2.8.12 мэргэжлийн холбоо;

2.8.13 бусад.

ГУРАВ. ДОМЭЙН НЭРИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУНГАХ

3.1 Домэйн нэр эзэмшигч гэдэг нь сонгосон домэйн нэр нь бүртгэлийн системд өөр этгээд бүртгүүлээгүй, давхцаагүй, бусдаас түрүүлж бүртгүүлж, сонгосон жилээр төлбөрөө бүрэн төлж бүртгэлээ баталгаажуулсан Монгол улсын иргэн (+18 -с дээш насанд хүрсэн), Монгол улсад бүртгэлтэй иргэн аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийг төлбөр төлсөн хугацаандаа эзэмшиж буй домэйн нэрээ удирдах, захиран зарцуулах эрх үүссэнийг “домэйн нэр эзэмшигч” гэнэ.

3.2 Бүх домэйн нэр тодорхой хугацаатай бүртгэгдэнэ. Хамгийн багадаа 1 жил байна.

3.3 Домэйн нэрийн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнөөс эзэмшигчийн бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг руу үйлчилгээ дуусах тухай сануулга и-мэйл 3 удаа автоматаар илгээгдэнэ. Бүртгүүлэгч нь энэ мэдээллийн дагуу домэйн нэрээ үргэлжлүүлэн ашиглах бол хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө домэйн нэрийн хугацааг сунгаж, үйлчилгээний төлбөрөө урьдчилан төлөх шаардлагатай.

3.4 Домэйн нэрийн хугацаа дууссаны дараа домэйн нэр болон түүнтэй холбоотой бусад үйлчилгээнүүд ажиллахгүй болно. Энэ тохиолдолд домэйн нэр нь сэргээгдэх боломжтойгоор 35 хоног хүлээгдэнэ. Энэ хугацаанд бүртгүүлэгч домэйн нэрийн төлбөрөө төлснөөр тухайн домэйн нэр сэргээгдэх боломжтой болно. Үүнээс хойш хугацаанд тус домэйн нэр нь устгалын ангилалд шилжих ба энэ хугацаанд домэйн нэрээ сэргээх бол домэйн нэрийн жилийн төлбөрөөс гадна сэргээлтийн төлбөр нэмж төлнө. Сэргээгдэх хугацаа нь уг домэйн нэр устсанаас хойш 30 хоног байна. Эдгээр хугацаа өнгөрсний дараа домэйн нэрийг сэргээх боломжгүй болж, хэсэг хугацааны дараа нийтэд нээлттэйгээр бүртгүүлэн авах боломжтой болно.

3.5 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө төлбөрөө бүрэн төлж үйлчилгээгээ сунгаагүй тохиолдолд уг домэйн нэрийг эзэмших эрх болон хэрэглэгчийн гэрээ автоматаар цуцлагдаж, өөр бусад Бүртгүүлэгч бүртгүүлж, эзэмших эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

3.6 Бүртгүүлэгчийн тухайн домэйн нэрийг эзэмших эрхийн хугацаа нь уг домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээний төлбөрийн хүчинтэй хугацаагаар хязгаарлагдана. Үйлчилгээний сунгалтын төлбөр төлөгдсөнөөр тухайн домэйн нэр эзэмших эрх нь төлбөрийн сонгосон хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

3.7 Бүртгүүлэгч нь өөрийн бүртгэлтэй домэйн нэрийн үйлчилгээний сунгалтын төлбөрөө төлөөгүй, заасан хугацаанаас хоцорч төлсөн, төлбөрөө төлсөн ч төлбөрийн баримт дээрээ өөрийн домэйн нэр, утсаа бичээгүй, гүйлгээний утга тодорхойгүй банкны төлбөрийн гүйлгээний баримт ирүүлсэн зэргээс үүдэн домэйн нэрийн эзэмших эрх цуцлагдах, үйлчилгээ хаагдах, мөн өөр бүртгүүлэгчид уг домэйн нэрийн эзэмших эрх нь шилжсэн зэрэг шалтгаанаар уг домэйн нэр дээр ашиглагдаж байсан и-мэйл хайрцаг дахь хувийн мэдээллүүд устгагдсан, уг домэйн нэр дээр ашиглагдаж байсан вэб цахим хуудасны мэдээллүүд нь сэргээгдэхээргүй устгагдсан болон уг домэйн нэртэй холбоотой цахим мэдээлэл, дата, контентын алдагдалд Бүртгэгч аливаа хэлбэрээр хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

3.8 Бүртгүүлэгч нь өөрийн эзэмшиж буй домэйн нэр дээр ашиглаж буй систем, программ хангамжийн аюулгүй ажиллагаа, гуравдагч этгээдээр дамжуулан ашиглаж байгаа программ хангамжийн нууцлал, хамгаалалт, нууц үгийн мэдээллийн алдагдал, санхүүгийн луйвар, харилцагч этгээдийнхээ и-мэйл хаягийн үнэн зөвийг баталгаажуулаагүйгээс санхүүгийн алдагдал хүлээх, интернэт орчинд тархсан программ хангамжийн дутагдал, вирус, цахим халдлага, харилцагчийнхаа худал мэдээлэл зэргээс үүдэн бүртгүүлэгчид учирсан аливаа санхүүгийн эрсдэлд домэйн нэрийн Бүртгэгч хариуцлага хүлээхгүй болно.

3.9 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн мэдээллээ Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан баталгаажуулаагүй, дутуу, буруу ташаа мэдээллэснээс Улсын бүртгэлийн системийн бүртгэлтэй таарахгүй байх, өөр хүний нэр дээр худал мэдээлэл бүртгүүлсэн зэрэг нь илэрсэн тохиолдолд бүртгэлийг түдгэлзүүлж улмаар домэйн нэрийг түгжих бөгөөд бүртгүүлэгч үнэн зөв мэдээллээ оруулж баталгаажуулах хүртэл идэвхгүй болгон, цаашлаад бүртгэлтэй домэйн нэрийг хааж болохыг хүлээн зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд Бүртгүүлэгчид учирч болох санхүүгийн бодит, бодит бус аливаа эрсдэл, хохиролд Бүртгэгч ямар ч байдлаар хариуцлага хүлээхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрнө.

ДӨРӨВ. ДОМЭЙН НЭР ШИЛЖҮҮЛЭХ

4.1 Бүртгүүлэгч домэйн нэрийг шинээр бүртгүүлсэн болон бусдаас шилжүүлэн авснаас хойш 72 цагийн дараагаас өөр эзэмшигч болон өөр Бүртгэгчид шилжүүлж болно.

4.2 Бүртгүүлэгч хувь хүн домэйн нэр шилжүүлэх хүсэлтээ (иргэний үнэмлэхний хуулбар хавсаргана) Бүртгэгчид и-мэйлээр ирүүлэх, ААН албан бичгийн эх хувийг шуудангаар илгээх ба Бүртгэгч домэйн нэр шилжүүлэх тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.3 Домэйн нэрээ бусдад шилжүүлж байгаа хэрэглэгчийн мэдээлэл үнэн зөвийг Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан шалгах бөгөөд хэрэв мэдээлэл бодит бус, зөрүүтэй байгаа нөхцөлд домэйн нэр бусдад шилжихгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

4.4 Домэйн нэр шилжүүлж авч байгаа Бүртгүүлэгч хувь хүн эсхүл ААН нь Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан мэдээллээ заавал бүртгүүлсэн байна.

4.5 Бүртгэгч байгууллагуудын хооронд домэйн нэр шилжихэд Итгэмжит борлуулагчийн гэрээний заалтын дагуу хэрэгжүүлнэ. Итгэмжит борлуулагч хооронд хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр домэйн нэр шилжүүлэхийг хатуу хориглоно. Зөрчсөн тохиолдолд Итгэмжит борлуулагчийн эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

ТАВ. ДОМЭЙН НЭРИЙН ТӨЛБӨР, ТООЦОО

5.1 Бүртгүүлэгч нь тухайн домэйн нэрийн үйлчилгээ үзүүлж буй Бүртгэгчид үйлчилгээний төлбөрөө төлнө.

5.2 Домэйн нэрийн төлбөрийг төлж, нэгэнт идэвхжүүлсэн бол үйлчилгээг цуцлах боломжгүй бөгөөд төлбөр буцааж олгогдохгүй.

5.3 Домэйн нэрийг Итгэмжит борлуулагчаар дамжуулан авсан тохиолдолд үнэ өөр байж болох ч Бүртгэгчийн үйлчилгээ адил байна.

5.4 Домэйн нэр ашиглах үйлчилгээний төлбөрийг 1-10 жилээр тооцно. Домэйн нэрийн үйлчилгээний жилийн төлбөрийн хэмжээг Датаком ХХК-ийн Ерөнхий захирлын тушаалаар батлана.

5.5 Домэйн нэр устсан бол түүнийг дахин сэргээж, цаашид үйлчилгээний хугацааг үргэлжлүүлэн сунгах тохиолдолд домэйн нэрийн жилийн сунгалтын төлбөрөөс гадна сэргээлтийн төлбөр төлж үйлчилгээг сэргээнэ.

ЗУРГАА. ДОМЭЙН НЭР БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

6.1 Бүртгүүлэгч хувь хүн домэйн нэр эзэмших бүртгэлийн мэдээллээ Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан баталгаажуулна.

6.1.1 Овог, нэр;

6.1.2 Төрсөн он сар өдөр (нийтэд харагдахгүй);

6.1.3 Регистрийн дугаар (нийтэд харагдахгүй);

6.1.4 Оршин суугаа хаяг:

6.1.5 Шуудангийн хаяг;

6.1.6 Телефон утас, факсын дугаар;

6.1.7 И-мэйл хаяг

6.2 Бүртгүүлэгч байгууллага, ААН нь домэйн нэр эзэмших бүртгэлийн мэдээллээ Улсын бүртгэлийн цахим системээр дамжуулан баталгаажуулна.

6.2.1 Байгууллагын нэр

6.2.2 Захирлын овог, нэр

6.2.3 Байгууллагын албан ёсны хаяг, байршил

6.2.4 Байгуулагын улсын бүртгэлийн дугаар

6.2.5 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

6.2.6 Утас, факсын дугаар

6.2.7 И-мэйл хаяг

6.2.8 Монгол Улс дахь гадаадын хуулийн этгээдийн бие даасан салбарыг магадлан итгэмжлэлийг баталгаажуулсан баримт бичгийн хуулбар

ДОЛОО. ДОМЭЙН БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦУЦЛАХ

7.1 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн үйлчилгээний явцад энэ журмын 6 дугаар зүйлд заасан мэдээллүүд өөрчлөгдсөн тохиолдолд Бүртгэгчийн харилцах и-мэйл хаяг руу мэдээлэл шинэчлэх хүсэлтийг и-мэйлээр эсхүл албан бичгээр заавал мэдэгдэнэ.

7.2 Бүртгүүлэгчийн мэдээлэл худал эсхүл зөрүүтэй алдаатай, дутуу тохиолдолд Бүртгэгч нь Бүртгүүлэгчид урьдчилан мэдэгдэлгүй тухайн домэйн нэрийг түдгэлзүүлэх, дангаар цуцлах бүрэн эрхтэй ба бүртгэлийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

7.3 Бүртгүүлэгчийн эзэмшдэг домэйн нэр нь өөр нэг гуравдагч этгээдийн эрхлэн явуулдаг үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүний нэр шошго, барааны тэмдгийн гэрчилгээ, оюуны өмчийн патентын нэрийг адил төстэй байдлаар даган дуурайх, санаатай болон санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх замаар бусдын эрх ашгийг хохироосон нь хожим илэрч тогтоогдсон бол Бүртгэгч нь хууль шүүхийн эрх бүхий байгууллагын эцсийн шийдвэрийг үндэслэн уг домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээг нэн даруй зогсоож, эзэмшлийг цуцлахаас гадна шинээр бүртгэх болон сунгалт хийхээс татгалзана.

7.4 Бүртгэгч нь домэйн нэрийн бүртгэлийг дараах тохиолдолд түдгэлзүүлэх эсвэл дангаар шууд цуцлах бүрэн эрхтэй:

7.4.1. Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь Шүүх эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол;

7.4.2. Зайлшгүй шаардлагатай эзэмшигчийн үнэн зөв мэдээллийг өгөхдөө хэрэглэгч дутуу буюу бүрэн бус, худал мэдээллээр хангасан бол;

7.4.3. Төлбөр тооцооны асуудалтай бол;

7.4.4 Домэйн нэрийн эзэмшигчийн талаар маргаан үүссэн тохиолдолд;

7.4.5. Шүүхийн хүчин төгөлдөр актын (шийдвэрийн) дагуу;

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны домэйн нэр ашиглах журмын дагуу маргаан үүссэн тохиолдолд, мэдээ мэдээллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг цахим сайтын контентын зөрчилтэй холбоотой маргаан, гомдолын дагуу шалгалт хийгдэж байгаа үед домэйн нэр эзэмшигчийн хаяг утас, бүртгэлийн мэдээлэл нь буруу, дутуу, хуурамч мэдээллээр хангагдсан талаарх ХХЗХ-ны Зохицуулалтын албаны даргын албан бичгийг үндэслэж түдгэлзүүлэх эсхүл цуцлах эрхтэй.

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг биелүүлэх, мөн сонгуулийн үеэр цахим орчинд тавих хяналтыг сайжруулах талаар хийх ажлын хүрээнд, Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрээ ашиглахдаа холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн нь баримтаар нотлогдсон тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, ХХЗХ-ны Зохицуулалтын албаны даргын албан бичиг, өргөдөл гомдол хүлээн авсан тухай харъяа дүүргийн цагдаагийн газрын даргын албан тоот зэргийг шууд үндэслэж тухайн домэйн нэр дээрх цахим сайт, вэб хуудас руу хандах хандалтыг зөрчлөө арилгах хүртэл нь түр хязгаарлах, домэйн нэрийн DNS бичлэгт хязгаарлалт хийх бүрэн эрхтэй.

Дээрх 7.4.1 - 7.4.5 дахь заалтын хүрээнд домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээний хязгаарлалтаас үүдэн гарч болох санхүүгийн болон санхүүгийн бус аливаа эрсдлийг Бүртгэгч хариуцахгүй бөгөөд энэ төрлийн маргаанд Бүртгэгч оролцохгүй, зөвхөн мэдээллээр хангаж, ХХЗХ-ноос өгөгдсөн чиглэлийг хангаж ажиллах болно. Үүнтэй холбоотой гомдол маргааныг ХХЗХ-ны Бодлого Зохицуулалтын албанд хандан шийдвэрлүүлж болно.

НАЙМ. ГЭРЭЭ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

8.1 Бүртгэгч нь .MN домэйн нэр бүртгэлийн гэрээ, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд шинэчлэгдсэн гэрээ, журам нь бүртгэгч байгууллагын албан ёсны вэб сайтад тавигдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Зөвхөн вэб сайтаар дамжуулж мэдэгдэнэ.

8.2 Бүртгүүлэгч нь Датакомын гэрээ, журмуудын өөрчлөлтийн вэб сайтаар дамжуулж мэдээлэл авна.

ЕС. ДОМЭЙН НЭРИЙН ТАЛААР МАРГААН

9.1 Домэйн нэрийг эзэмших эрхийн маргаантай холбоотой асуудлаар талууд Монгол улсын холбогдох хууль журмын дагуу өмчийн маргаан шийдэх журмаар, харьяа дүүргийн шүүх эрх бүхий байгууллагад нотлох баримт, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлнэ. Домэйн нэр бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэгч Бүртгэгч нь энэ төрлийн маргаанд оролцохгүй ба хариуцлага хүлээхгүй.

9.2 Домэйн нэрийн эзэмшигчийн эрхийн талаар гарсан аливаа маргаанд Бүртгэгчийн талаас WHOIS эзэмшигчийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн мэдээллээр хангахаас өөр үүргийг хүлээхгүй.

9.3 Домэйн нэр бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийг зохих журмын дагуу ашиглаагүй мөн буруугаар болон таны эрх ашгийг ямар нэгэн байдлаар зөрчсөн гэж үзвэл энэ талаар тухайн хэрэглэгчид шууд хандаж болно.

9.4 Маргалдагч талууд Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гаргах шатны эрх бүхий байгууллагаар маргаанаа хянан хэлэлцүүлж, шүүхийн эцсийн шатнаас гарсан хүчин төгөлдөр шийдвэрийг ирүүлсэн тохиолдолд тухайн домэйн нэрийн эзэмшлийг шүүхийн шийдвэрт дурдсан этгээдэд шилжүүлнэ.

9.5 Домэйн нэрийн маргааныг шийдвэрлэхэд гол баримтлал, аргачлал нь тухайн домэйн нэрийг одоогийн албан ёсны эзэмшигч болон маргалдагч талуудын хоорондын дараах ерөнхий үндэслэлийг харгалзан үзнэ:

1. Домэйн нэр эзэмших эрхийн маргаан нь тухайн домэйн нэр дээрх вэб, и-мэйл болон бусад хэлбэрийн контент агуулгатай огт холбоогүй тусдаа маргаан юм. Тодруулбал: тухайн домэйн нэр нь уг домэйн нэр дээр хэвлэгдсэн цахим нийтлэл, дуу, дүрс, и-мэйл, текстэн мэдээлэл доторх мэдээлэл, агуулгатай огт холбоогүй бөгөөд зөвхөн домэйн нэр, түүнийг бүрдүүлсэн англи цагаан толгойн үсэг болон 0-9 тоон нийлэмжээр бүрдсэн энэхүү “домэйн нэр” нь өөрөө ижил төстэй утга агуулгаараа бусдын эрх ашиг хөндсөн эсэх, уг домэйн нэр нь оюуны өмчөөр баталгаажсан бусдын нэрийг ашигласан эсэх, хуулиар хориглосон аливаа үйл ажиллагааг энэ домэйн нэр дээр явуулсан эсэх нь гол харгалзан үзэх үндэслэл болно.

2. Домэйн нэр эзэмшигч нь маргалдагч талтай садан төрлийн холбоотой, бизнесийн хамтрагчид, тухайн байгууллагад ажиллаж байгаад ажлаас гарсан, гэрээ дуусгавар болсон зэрэг үндэслэлээр домэйн нэрийн бүртгэлээ шинэчлээгүй, шилжүүлээгүй эсхүл бусдыг хууран мэхлэх зорилгоор домэйн нэрийг ашиглаж байгаа үндэслэлээ гаргаж нотлох шаардлагатай.

3. Тухайн домэйн нэр дээр холбогдсон вэб доторх мэдээ мэдээлэл, зураг, дуу, дүрс, агуулгатай холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд уг домэйн нэрийг хаах, бүртгэлийг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэрийг ХХЗХ-ны шийдвэрийг үндэслэж гаргана. Бусад тохиолдолд Бүртгэгч ийм төрлийн маргаан нь домэйн нэрийн эзэмшигчтэй холбоотой маргаан биш гэж үзэж зөвхөн тухайн цахим сайтын эзэн холбогдогчийн бүртгүүлсэн хаяг, мэдээллээр хангаж ажиллана. Тодруулбал цахим вэбийн агуулга, мэдээнд бусдын нэр төрд халдах, гүтгэлгийн шинжтэй мэдээ материал нийтлэгдсэн гэж үзсэн этгээд маргаан үүсгэсэн тохиолдолд шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд үүнийг домэйн нэрийн маргаан гэж тооцохгүй, харин уг домэйн нэр эзэмшигч эсхүл тухайн цахим вэб сайтыг хариуцагч этгээдэд хандаж шийдвэрээ гаргаж ажиллана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2023 ОНЫ 11-Р САРЫН 28

1. ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА

1.1 Энэхүү үйлчилгээний журам нь Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК болон Хэрэглэгчийн домэйн нэр, домэйн нэр дээр суурилах үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.

1.2 Үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлж цаасан хэлбэрээр үйлчилгээний гэрээ байгуулж гарын үсэг зурснаар гэрээ баталгаажна.

1.3 www.datacom.mn цахим хуудсаар дамжуулж бүртгэл үүсгэсэн хувь хүн, албан байгууллага “БИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА” товчийг дарснаар уг үйлчилгээний журам болон үйлчилгээний гэрээтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрч цаасан гэрээний адил хүчин төгөлдөр гэрээ байгуулсанд тооцно.

1.4 .MN домэйн нэртэй холбоотой бүхий л харилцаа .MN домэйн нэр бүртгэх үндсэн журмын дагуу зохицуулагдана.

1.5 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК -н үйлчилгээнд дараах бүтээгдэхүүнүүд багтана:

1.5.1 .MN Домэйн нэр бүртгэл

1.5.2 мон домэйн нэр бүртгэл

1.5.3 Вэбхостинг

1.5.4 Оффис имэйл

1.5.5 Вэб хөгжүүлэлт

1.5.6 Вэб хамгаалалтын SSL сертификат

1.5.7 Google Workspace

1.5.8 Microsoft 365

(1.5.3-1.5.8 байрлах үйлчилгээнүүдийг цаашид үйлчилгээ тус бүрийн нэрээр эсвэл “Домэйн нэр дээр суурилсан үйлчилгээ” гэнэ.)

2. ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ СУВАГ

2.1 Цахимаар (www.datacom.mn сайт, support@datacom.mn, вэбчат, FB page)

2.2 Үйлчилгээний заал

2.3 Хэрэглэгчийн мэдээлэл, тусламжын төв 7000-0505

3. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА, МЭДЭГДЭЛ

3.1 Домэйн нэр, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ системд бүртгэгдсэн өдрөөс дуусах өдөр хүртэлх хугацаа хамаарна.

3.2 Домэйн нэр бүртгэх үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө мэдэгдэл нь зөвхөн имэйлээр 30 хоног, 14 хоног, 7 хоногийн өмнө болон хаагдсан өдөр хэрэглэгчийн имэйл хаяг руу илгээгдэнэ.

3.3 Домэйн нэр дээр суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдэгдэл нь зөвхөн имэйлээр хугацаа дуусахаас 14 хоног, 7 хоногийн өмнө болон хугацаа дуусаж байгаа өдөр хэрэглэгчийн имэйл хаяг руу илгээгдэнэ.

3.4 Хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэлийг хүлээн авсанаас хойш 5 хоногийн дотор нэхэмжлэлийн дагуу төлбөрийг төлж барагдуулна. Нэхэмжлэл нь 5 хоногийн хүчинтэй байна.

3.5 Хэрэглэгч нь нэхэмжлэлийн дагуу төлбөр төлөхдөө банк хооронд дансаар, онлайн төлбөрийн хөлбэрүүдийг сонгох эсвэл бэлнээр үйлчилгээний зааланд ирж төлж болно.

3.6 Хэрэглэгч нь банкны шилжүүлгээр дамжуулан үйлчилгээний төлбөр төлж байгаа тохиолдолд нэхэмжлэл дээрх зааврын дагуу домэйн нэр, нэхэмжлэлийн дугаар болон компанийн регистерийн дугаарыг заавал бичсэн байна. Төлбөрийн гүйлгээний утаг тодорхойгүйгээс шалтгаалан гарах эрсдэлд Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК хариуцлага хүлээхгүй.

3.7 Хэрэглэгч нь зөвхөн дараах үйлчилгээнүүдийг шинээр авсанаас хойш 14 хоногийн дотор буцаах, өөр үйлчилгээгээр солиулах боломжтой. Шинэ үйлчилгээ идэвхижсэнээс хойш эхний 14 хоногт багц ахиулсан, сунгалт хийсэн үйлчилгээг буцаах боломжгүй.
Үүнд:

 • Дотоод вэбхост
 • Дотоод вордпресс хост
 • SSL сертификат
 • Гадаад Single Domain Linux/Windows вэбхост

3.8 3.7-д зааснаас бусад тохиолдолд үйлчилгээний төлбөр баталгаажсанаас хойш төлбөр буцаах, үйлчилгээний нэр, төрлийг солих, өөрчлөх боломжгүй.

3.9 Шинээр авсан оффис имэйл үйлчилгээг эхний 14 хоног дотор 1 сарын суутгал авч үйлчилгээг буцаалт хийх, өөр үйлчилгээ рүү төлбөр шилжих боломжтой.

3.10 Үйлчилгээний төлбөр буцаалтыг хэрэглэгч имэйлээр хүсэлт өгснөөс хойш 24-72 цагийн дотор хийгдэнэ.

3.11 Хэрэглэгч заагдсан хугацаанд төлбөр төлөөгүйгээс шалтгаалж домэйн нэр устгагдах, цаашлаад өөр хэрэглэгч бүртгэж авах, имэйл дата болон вэбсайт устгагдсанаас болж үйл ажиллагаа доголдох эрсдэлд Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК хариуцлага хүлээхгүй.

3.12 Хэрэглэгч тухайн үйлчилгээг сунгахгүй бол үйлчилгээний хугацаа дуусаж хаагдахаас өмнө имэйл дата, вэбсайтын архив зэргийг татаж авсан байна.

3.13 Оффис имэйл үйлчилгээн дээр хасалт хийж сунгах бол үйлчилгээ хугацаа дуусаж хаагдахаас өмнө имэйл хаягийн тоог хасах буюу устгаж, шинэ нэхэмжлэлээ үүсгүүлнэ.

3.14 Оффис имэйл үйлчилгээ болон дотоод вэб байршуулах үйлчилгээний хугацаа дуусаж үйлчилгээ хаагдсанаас хойш 10 хоног систем дээр хадаглагдана. Дурьдсан хугацаанд үйлчилгээний төлбөр төлөгдөөгүй нөхцөлд имэйл болон вэбсайтын дата дахин сэргээгдэхгүйгээр устгагдана.

3.15 Гадаад вэб байршуулах үйлчилгээ хугацаа дууссанаас хойш 7 хоног систем дээр хадаглагдана. Дурьдсан хугацаанд үйлчилгээний төлбөр төлөгдөөгүй нөхцөлд вэбсайтын дата дахин сэргээгдэхгүйгээр устгагдана.

3.16 VPS үйлчилгээ хугацаа дууссанаас хойш 48 цаг систем дээр хадаглагдана. Дурьдсан хугацаанд үйлчилгээний төлбөр төлөгдөөгүй нөхцөлд вэбсайтын дата дахин сэргээгдэхгүйгээр устгагдана.

3.17 Google Workspace болон Microsoft 365 үйлчилгээ нь хугацаа дууссанаас хойш имэйлийн дата авах боломжгүй.

4. ДАТАКОМ ХХК, ДАТАКОМ СИСТЕМС ХХК, ДАТАКОМ КЛАУД ХХК ЭРХ ҮҮРЭГ

Доорх эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

4.1 Хэрэглэгчийн сонгосон үйлчилгээг борлуулагчаас шалтгаалах болон техникийн доголдолгүй, найдвартай ажиллагаагаар хангаж үйлчлэх үүрэг хүлээнэ.

4.2 Хэрэглэгчдэд үйлчилгээний тусламж зөвлөгөө өгөх зорилгоор үйлчилгээтэй холбоотой гарсан асуудлыг инженер техникийн ажилтнууд support@datacom.mn имэйл хаягаар болон 7000-0505 харилцах утсаар ажлын өдрүүдэд цаг алдалгүй оновчтой шийдвэрлэж, үйлчилгээний чанараа тасралтгүй сайжруулан ажиллах үүрэг хүлээнэ.

4.3 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ аюулгүй байдал, нууцлалын хамгаалалтыг олон улсын аюулгүй байдлын стандартад тулгуурлан шийдвэрлэж, засаж сайжруулахын тулд үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах үүрэг хүлээж ажиллана.

4.4 1.4-д дурьдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний журамд нэмэлт өөрчлөлт, сайжруулалт, үнэ тарифийн өөрчлөлт болон төлөвлөгдөөгүй техникийн шинэчлэлийг хэрэглэгчдэд урьдчилан зарлан мэдэгдэлгүйгээр хийх эрхтэй.

4.5 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК бүтээгдэхүүн үйлчилгээний журам, үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд энэ тухай вэб сайтаар дамжуулан мэдэгдэж, заагдсан хугацаанаас эхлэн шинэ өөрчлөлт, үнэ тарифийг мөрдөж эхэлнэ.

4.6 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь өөрийн хэрэглэгч болох хувь хүн, албан байгууллагын ажилтан, харилцагч хариуцсан мэргэжилтэнд нууцлал аюулгүй байдлын зөвлөмж өгөх болон хэрэглэгчийн журмын үүргийг биелүүлэхийг шаардах эрхтэй

4.6.1 Хэрвээ Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК шалтгаалахгүйгээр хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тухайн хэрэглэгчид хамаарах нууцлал алдагдах, вэбийн кодчлолын алдаа, програмын вирус, кодчлолын цоорхой, хуурамч имэйл болон холбоосоор дамжуулан халдлагад өртөх, хөрөнгө санхүүгийн алдагдал хүлээх зэрэг сэжигтэй үйлдэл илэрмэгц нэн дариу хэрэглэгч талд мэдэгдэн шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах талаар зөвлөж шийдвэрлүүлэх алхамыг авна.

4.6.2 Дээрх 4.6.1-д дурьдсан урьдчилсан тооцоолох боломжгүй аюулгүй байдлын тохиолдолд зөвлөмж хэрэглэгчид хүргээгүй, хүргэсэн ч хугацаа хоцорсон, аюулгүй байдлын шийдэл нь сүүлд гарсан, эсвэл Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК хамаарахгүй гадаад орчинд хэрэглэгчийн буруутай үйлдлээс шалтгаалсан аливаа бусад тохиолдлоор хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдээгүйгээс шалтгаалах мөн хэрэглэгч нь хуурамч имэйл холбоос ашигласан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ашиглалтын нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдсан, вэбийн кодчлолын алдаа зэргээс шалтгаалан хөрөнгө болон санхүүгийн алдагдалд хүрэх, нэр хүнд, албан тушаалын эрсдэлд орж хохирох зэрэгт Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй болохыг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрнө.

4.7 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК-с олгогдсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг удирдах эрхийг ашиглах явцдаа санаатай болон санамсаргүй тохиолдлоор бүтээгдэхүүнийг устгах эсвэл нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдах үед Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй.

4.8 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ(нүүд)-ийн дуусах огноо, үйлчилгээний сунгалтын болон төлбөрийн нэхэмжлэл, албан ёсны сануулга мэдээллүүдийг зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягаар илгээх болно.
Жич: энэхүү имэйл хаяг нь тухайн хэрэглэгчтэй харилцах үндсэн эзэмшигчийн хаяг гэж үзнэ.

4.9 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь хэрэглэгч нэг бүрт тэгш эрхтэй хандах ба аливаа хэлбэрээр шашин шүтлэг, арьс өнгө, нийгмийн гарал үүсэл зэргээр ялгаварлан гадуурхахгүй бүгдэд тэгш эрхтэй, хэн түрүүлж бүртгүүлж төлбөрөө урьдчилан төлсөн нь тухайн төлбөрийн хугацаандаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эзэмших эрхтэй байна. Жич: хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь өмчлөх эрхгүй бөгөөд зөвхөн төлбөр төлсөн хугацаандаа эзэмших эрхтэй байна.

5.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

Хэрэглэгч дараах эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

5.1 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээнд, Интернетийн нийтлэг стандарт, домэйн нэрийн бүртгэлийн журам, үйлчилгээний журмын хүрээнд болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль дүрмийн хүрээнд ашиглана.

5.2 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК -с өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өмчлөгч биш болно. Хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь жил бүр урьдчилсан төлбөр төлж сунгалт хийгдэх байдлаар явагдах бөгөөд тухайн үйлчилгээний төлбөрийг төлснөөр үйлчилгээг гэрээний хугацаанд л эзэмших эрхтэй болдог мэдээллийн сангийн бүртгэлийн үйлчилгээ юм.

5.3 Хэрэглэгч нь бүртгэлийн мэдээллээ Бүртгүүлэх - ДАТАКОМ ХХК (datacom.mn) холбоосоор орж Улсын бүртгэлийн ДАН системээр хандаж хувь хүн, байгууллага гэсэн 2 төрлөөр бүртгэл үүсгэнэ.

5.4 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК-с өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, тусламж заавар зөвлөгөө, бүтээгдэхүүн ашиглалтын талаар туслалцаа авах эрхтэй.

5.4.1 Хэрэглэгч нь өөрийгөө батлах, гэрчлэх үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

5.4.2 Хэрэглэгч нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглахдаа Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд, аливаа гуравдагч этгээдийн хууль ёсны эрхийг зөрчихгүй байх, бусад журамд заагдсан хууль бус үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, нийгмийн хэм хэмжээг сахин ашиглах үүрэгтэй болно.

5.4.3 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж гарсан хохирол, учирсан санхүүгийн зардал, хөрөнгө мөнгөний асуудлаа хууль зүйн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ба ямар ч тохиолдолд Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК-с холбогдогчоор татан оролцуулахгүй байхыг хүлээн зөвшөөрнө.

5.5 Хэрвээ тухайн үйлчилгээ бүтээгдэхүүн нь өөрийн бүртгэлийн журам болон гэрээтэй бол түүнтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрнө.
(Үйлчилгээний журмыг https://datacom.mn/tos.php#service холбоосоор танилцана).

5.6 Хэрэглэгч нь өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас 7, 14, 30 хоногийн өмнө үйлчилгээгээ сунгах талаар мэдээлэл болон төлбөрийн нэхэмжлэлийг имэйлээр авснаар үйлчилгээний албан ёсны сунгалтын мэдэгдэл, нэхэмжлэлийг хүлээн авсанд тооцно. Жич: Чат, утсаар, SMS-р эсвэл бусад хэлбэрээр мэдэгдэл хүлээн авсан бол тэр нь зөвхөн албан бус нэмэлт мэдэгдэл болно.

5.7 Хэрэглэгч нь имэйлээр үйлчилгээний төлбөрийн мэдэгдэл авсан ч бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд тухайн үйлчилгээний хугацаа дуусмагц дангаараа болон домэйн нэрийн үйлчилгээтэй холбоотой байхаас үл хамаарах бүх үйлчилгээ түр зогсож мөн цуцлагдана. Цуцлагдсан тохиолдолд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний доторх контент агууламж, зураг дуу дүрс, имэйлийн архив, текстэн мэдээллүүд нь эргэж сэргээгдэхгүйгээр устгагдах, үүнээс гарах хохирлыг хэрэглэгч дангаараа хариуцна.

5.8 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллээ солиулах, домэйн нэр шилжүүлэх нөхцөлд хувь хүн бүртгэлтэй имэйл хаягаасаа иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргаж имэйлээр илгээнэ. Төрийн байгууллага, ААН (хувийн компани) захирлын гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй албан бичгээр хүсэлт гарган имэйлээр илгээж, албан бичгийн эх хувийг үйлчилгээний төвд заавал хүргүүлнэ. Хүсэлт Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК-аас заасан форматын дагуу байна.

5.9 Хэрэглэгч нь вэб байршуулах үйлчилгээ болон имэйл үйлчилгээний мэдээлэл, мэдээллийн сангаа өөрийн нөөц дискэнд хуулж, хадгалах үүрэгтэй.

6. НУУЦЫГ ХАДГАЛАХ

6.1 Талууд энэ гэрээний дагуу хүлээн авсан мэдээлэлийн нууцыг чанд хадгална.

6.2 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК болон хэрэглэгчийн нууцын гэрээтэй ажилтан буюу эрх бүхий хүмүүс талуудын хооронд шилжүүлэн өгсөн нууцын чанартай мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцана.

7.ХАРИУЦЛАГА

7.1 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК болон хэрэглэгч нар энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

8. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

8.1 Үйлчилгээний журам болон гэрээтэй холбоотой асуудлаар маргаан гарвал талууд хэлэлцээний журмаар шийдвэрлэх бүхий л арга хэмжээг авна. Хэрэв асуудлыг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл шүүх, эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

9. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

9.1 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй техник технологийн саатал учирсан тохиолдолд гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулж болно.

10. БУСАД

10.1 Цаасан хэлбэрээр гэрээнд талууд гарын үсэг зурж, төлбөр төлөгдсөнөөр хүчин төгөлдөр болно.

10.2 Энэхүү журамтай онлайнаар уншиж танилцаж “БИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА” товчийг дарснаар цаасаар байгуулсан үйлчилгээний гэрээтэй нэгэн адилаар гэрээ байгуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд энэхүү журмыг болон гэрээг хэвлэн авч ашиглаж, хэрэглэх эрхтэй байна.

10.2.1 Хэрвээ онлайн орчинд “БИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ” товч дарснаар Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК-р үйлчлүүлэхгүй байх бүрэн эрх нь нээлттэй бөгөөд энэ журмыг хүчингүйд тооцож сонгосон үйлчилгээ цуцлагдана.

10.2.2 Харин үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд цаасан гэрээг тус бүр нэг хувийг хадгална.

10.3 Датаком ХХК, Датаком Системс ХХК, Датаком Клауд ХХК нь цахимаар болон шуудангаар дор дурдсан хаягаар хүсэлт, мэдэгдлийг хүлээн авна.

Хаяг байршил:


 • ДАТАКОМ ХХК, Үйлчилгээний төв
 • Хан уул дүүрэг, Махатма Гандигийн гудамж Галакси Тауэр, 4005 тоот
 • Вэб сайт: www.datacom.mn
 • Утас: 7000-0505
 • Имэйл: support@datacom.mn

Нууцлалын Бодлого

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Энэхүү нууцлалын бодлого нь Датаком ХХК (цаашид Датаком гэх) хэрэглэгчийн систем (цаашид талбар гэх) хэрэглэгчдээс мэдээлэл цуглуулах, ашиглах, арчлах, хаах харилцааг зохицуулна. Энэ бодлого нь хэрэглэгчийн систем төдийгүй Датакомоос санал болгож буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарна.

1. Хувийн мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрэглэгч талбарт хандах, бүртгүүлэх, нийтлэл хүлээн авахаар бүртгүүлэх зэрэг янз бүрийн байдлаар цуглуулж болно. Хэрэглэгчээс гол төлөв имэйл хаягийг нь асуудаг. Гэхдээ бүртгүүлэхгүйгээр бас талбарт зочилж болох юм. Хэрэглэгчийн мэдээллийг бид зөвхөн хэрэглэгч өөрөө бөглөж өгсөн тохиолдолд л авдаг. Хэрэглэгч талбараас хэрэгтэй контент, үйлчилгээгээ авахад шаардлагатайгаас бусад ямар ч тохиолдолд өөрийн хувийн мэдээллийг оруулахаас татгалзаж болно.

2. Хувийн бус мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийг талбарт ажиллах үед хувийн бус мэдээлэл авч болно. Хувийн бус мэдээлэл гэдэгт ашиглаж буй вэб хөтөч, төхөөрөмжийн төрөл, үйлдлийн систем болон интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг техникийн мэдээлэл орно.

3. Вэб хөтчийн cookie

Бид талбарынхаа үйлчилгээг сайжруулахын тулд 'cookies' ашигладаг. Вэб хөтчүүд нь хэрэглэгчийн үйлдлийг товчоо болгох, зарим тохиолдолд тэдний талаар мэдээлэл цуглуулах зорилгоор cookies-ийг хатуу дискэнд хадгалдаг. Хэрэглэгч вэб хөтөчдөө cookies ашиглахаас татгалзах, эсвэл cookies-ийг цааш талбарт илгээх үед сануулга гарч ирэхээр тохируулж болно. Гэвч зарим тохиолдолд cookie хааснаас үүдэн талбарын зарим хэсэг ажиллахгүй болох нь бий.

4. Бид цуглуулсан мэдээллээ хэрхэн ашигладаг вэ?

Датаком хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор цуглуулж, ашигладаг:

 • Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Таны ирүүлсэн мэдээллийн дагуу бид үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, илүү бүтээлчээр ажиллах боломжтой болно.

 • Хувь хэрэглэгч бүрд тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчид манай талбарын үйлчилгээ, эх сурвалжуудыг хэрхэн ашиглаж буйг ажиглаж мэдэхэд ач тустай.

 • Имэйл илгээх

Бид хэрэглэгчийн болон үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл илгээхэд тэдний имэйл хаягийг ашигладаг. Түүнчлэн хэрэглэгчийн асуулт, хүсэлт, лавлагаанд хариу өгөхөд ашиглана. Хэрэглэгч манай имэйлийн жагсаалтад бүртгүүлбэл Датакомын мэдээлэл,нийтлэлүүдийг имэйлээр хүлээж авна. Хүссэн үедээ энэ жагсаалтаас хасуулж болно. Илгээж байгаа имэйл бүрийн төгсгөлд жагсаалтаас хасуулах холбоос бий.

5. Бид таны мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Манай талбарт хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг.

6. Хувийн мэдээллийг хуваалцах нь

Бид хэрэглэгчийнхээ хувийн мэдээллийг бусдад дамжуулдаггүй. Зөвхөн нэгтгэсэн ерөнхий мэдээллийг хуваалцаж болно.

7. Гуравдагч этгээдийн вэбсайт

Хэрэглэгч манай талбарт хандаж байхдаа сурталчилгаа зэрэг бусад гуравдагч этгээдийн вэбсайтад хандах холбоос бүхий контентуудтай таарч болно. Бид эдгээр вэбсайтуудын агуулгыг удирдах боломжгүй бөгөөд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно. Тодруулахад, эдгээр вэбсайтуудын агуулга байнга өөрчлөгдөж байх талтай бөгөөд тус тусын ашиглалтын болон нууцлалын журмаар зохицуулагддаг.

8. Нууцлалын бодлогыг өөрчлөх

Датакомын зүгээс энэхүү нууцлалын бодлогод хэзээ ч өөрчлөлт оруулж болно. Өөрчлөлт орсон тухай бүрт вэбсайтын хөлд огноог оруулж байх болно. Хэрэглэгч мэдээллээс хоцрохгүй байх үүднээс энэ хуудсыг тогтмол шалгаж байх нь зүйтэй. Ингэснээр та мэдээллийг тань бид хэрхэн хамгаалж байгаа талаар мэдээлэлтэй байх болно. Түүнчлэн шинэ мэдээллээс хоцрохгүй байх нь таны хүлээх үүргийн нэг хэсэг юм.

9. Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөх

Датакомын хэрэглэгчийн системийн талбарыг ашигласнаар манай нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгоно. Хэрэв та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл талбарыг ашиглахгүй байх эрхтэй. Нөхцөл өөрчлөгдсөн огнооноос хойш хэрэглэгч талбарыг ашигласнаар нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.