Loading ...

Үйлчилгээний нөхцөл

.MN Домэйн нэрийн

Бүртгэлийн журам

НЭГ. ДОМЭЙН НЭР БҮРТГЭХ

1.1 Домэйн нэрийг ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)-ын стандарт журмын дагуу MN домэйн нэрийн албан ёсны бүртгэгч Датаком ХХК болон Датаком ХХК-тай гэрээ бүхий Итгэмжит борлуулагч нар, эдгээр Итгэмжит борлуулагч нарын албан ёсны онлайн бүртгэлийн үйлчилгээний вэбээр дамжуулан бүртгэнэ.

1.2 Домэйн нэр бүртгэх, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах, шилжүүлэх болон домэйн нэрийн маргаантай холбогдох үйлдлүүд нь олон улсын ICANN -ны гаргасан заавар журмын хүрээнд болон Монгол улсад MN домэйн бүртгэлийн энэхүү журам болон бусад Mонгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийгдэнэ.

1.3 Домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээ нь нийтэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр адил тэгш эрхтэйгээр, “түрүүлж бүртгүүлсэн нь, эхэлж эзэмших” зарчмаар явагдана. Домэйн нэрийг Бүртгүүлэгчийн хүсэлтээр онлайнаар болон аль нэг албан ёсны эрх бүхий Бүртгэгч, Итгэмжит борлуулагч нарт хандан бүртгүүлж болно. Цаашид энэ журамд эдгээрийг хамтад нь Бүртгэгч гэнэ.

1.4 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэр эзэмшигчийн мэдээллээ нууцлалын бодлогын хүрээнд интернэт дэх олон нийтэд нээлттэй WHOIS мэдээллийн санд байрлуулахыг зөвшөөрнө.

1.5 MN домэйн нэр нь .МОН -кирил домэйн нэртэй холбогдолгүй бөгөөд эдгээр нь тус тусдаа бие даасан үйлчилгээ болно. МОН домэйн нэрийн бүртгэлийг нэмэлт журмаар зохицуулна.

ХОЁР. MN ДОМЭЙН НЭР СОНГОХ

2.1 MN домэйн нэр бүртгэх үйлчилгээ нь бүгдэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр тэгш эрхтэйгээр, эхэлж ирсэн нь эхэлж бүртгүүлэх зарчмаар явагдана.

2.2 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрээ нэгэнт бүртгүүлсэн бол домэйн нэрийн тэмдэгтийг өөрчлөх, засах боломжгүй.

2.3 Домэйн нэр нь аливаа бусад тусгай тэмдэгт ороогүй, хоосон зай (пробель)-гүй, зураас (-) р эхлэхгүй бас төгсөөгүй байна.

2.4 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн системээр дамжуулан нэгээс дээш хэдэн ч домэйн нэр бүртгүүлэн эзэмших эрхтэй байна.

2.5 Бүртгүүлэгч нь олон улсад болон Монгол улсын хууль журамд заагдсан, барааны тэмдэг, оюуны өмч эзэмшигчдийн албан ёсны бүртгэлтэй нийтэд түгсэн нэр, барааны тэмдгийн нэр болон хуулиар хориглосон аливаа нэг үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор, эсвэл бусдын эрх ашиг хохироох, хөндөгдөх утга агуулга бүхий домэйн нэр бүртгүүлэхгүй, эзэмшихгүй байх, эрх зүйн хэм хэмжээг чандлан дагаж, хувь хүний

2.5 Бүртгүүлэгч нь олон улсад болон Монгол улсын хууль журамд заагдсан, барааны тэмдэг, оюуны өмч эзэмшигчдийн албан ёсны бүртгэлтэй нийтэд түгсэн нэр, барааны тэмдгийн нэр болон хуулиар хориглосон аливаа нэг үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор, эсвэл бусдын эрх ашиг хохироох, хөндөгдөх утга агуулга бүхий домэйн нэр бүртгүүлэхгүй, эзэмшихгүй байх, эрх зүйн хэм хэмжээг чандлан дагаж, хувь хүний ёс зүйг хүндэтгэж ажиллахаа энэхүү бүртгэл үйлчилгээний журам, гэрээгээр баталгаажуулна. Хэрвээ хууль журам зөрчсөн гэж үзвэл Монгол улсад мөрдөж буй хууль журмын хүрээнд бүртгүүлэгч нь өөрөө бүрэн хариуцана.

ГУРАВ. ДОМЭЙН НЭРИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУНГАХ

3.1 Домэйн нэр эзэмшигч гэдэг нь сонгосон домэйн нэр нь бүртгэлийн системд өөр этгээд бүртгүүлээгүй, давхцаагүй, бусдаас түрүүлж бүртгүүлж, сонгосон жилээр төлбөрөө бүрэн төлж бүртгэлээ баталгаажуулсан Монгол улсын иргэн (+18 -с дээш насанд хүрсэн), Монгол улсад бүртгэлтэй иргэн аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийг төлбөр төлсөн хугацаандаа эзэмшиж буй домэйн нэрээ удирдах, захиран зарцуулах эрх үүссэнийг “домэйн нэр эзэмшигч” гэнэ.

3.2 Бүх домэйн нэр тодорхой хугацаатай бүртгэгдэнэ. Хамгийн багадаа 1 жил байна.

3.2 Домэйн нэрийн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнөөс эзэмшигчийн мэйл хаяг руу үйлчилгээ дуусах гэж байгаа тухай сануулга захиа 4-5 удаа автоматаар илгээгдэнэ. Бүртгүүлэгч нь энэ мэдээллийн дагуу домэйн нэрээ үргэлжлүүлэн ашиглах бол хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө домэйн нэрийн хугацааг сунгах шаардлагатай.

3.3 Домэйн нэрийн хугацаа дууссаны дараа домэйн нэр ажиллахгүй ч сэргээгдэх боломжтойгоор 35 хоног хүлээгдэнэ. Энэ хугацаанд бүртгүүлэгч домэйн нэрийн төлбөрөө төлөөд сэргээн авч болно. Үүнээс хойш домэйн нэр устгалын ангилалд шилжих ба энэ хугацаанд домэйн нэрээ сэргээх бол домэйн нэрийн жилийн төлбөрөөс гадна сэргээлтийн төлбөр нэмж төлнө. Сэргээгдэх хугацаа нь уг домэйн нэр устсанаас хойш 30 хоног байна. Эдгээр хугацаа өнгөрсний дараа домэйн нэрийг сэргээх боломжгүй болж, хэсэг хугацааны дараа нийтэд нээлттэйгээр дахин худалдаанд гарна.

3.4 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө төлбөрөө төлж үйлчилгээгээ сунгаагүй тохиолдолд уг домэйн нэрийг эзэмших эрх болон хэрэглэгчийн гэрээ автоматаар цуцлагдаж, өөр Бүртгүүлэгч бүртгүүлж эзэмших эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

3.5 Бүртгүүлэгч тухайн домэйн нэрээ эзэмших эрхийн хугацаа нь уг домэйн нэрийн бүртгэл үйлчилгээний төлбөрийн хүчинтэй хугацаагаар хязгаарлагдана. Сунгалтын төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд эзэмших эрх нь төлбөрийн сонгосон хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.

3.6 Бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийн үйлчилгээний сунгалтын төлбөр төлөөгүйгээс, эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч төлсөн бол, эсвэл төлбөр төлсөн ч төлбөрийн баримт дээрээ өөрийн домэйн нэр, утасаа бичээгүй, эсвэл гүйлгээний утга тодорхойгүй банкны төлбөрийн гүйлгээний баримт ирүүлсэн зэргээс үүдэн домэйн нэрийн эзэмших эрх цуцлагдах, үйлчилгээ хаагдсан, өөр бүртгүүлэгч-д уг домэйн нэрийн эзэмших эрх нь шилжсэн зэрэг шалтгаанаар уг домэйн нэр дээр ашиглагдаж байсан имэйл хайрцаг дахь хувийн мэдээллүүд устгагдсан, уг домэйн нэр дээр ашиглагдаж байсан вэб цахим хуудсын дата мэдээлүүд нь сэргээгдэхээргүй устгагдсан болон уг домэйн нэртэй холбоотой цахим мэдээлэл, дата, контентын алдагдалд Бүртгэгч аливаа хэлбэрээр хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

3.7 Бүртгүүлэгч нь өөрийн эзэмшиж буй домэйн нэр дээр ашиглаж буй систем, програм хангамж, 3дагч этгээдээр дамжуулан ашиглаж байгаа програм хангамжийн нууцлал, хамгаалалт, нууц үгийн мэдээллийн алдагдал, санхүүгийн луйвар, харилцагч этгээдийнхээ имэйл хаягын үнэн зөвийг баталгаажуулаагүйгээс шалтгаалан санхүүгийн алдагдал хүлээх, интернэт орчинд тархсан програм хангамжийн дутагдал, вирус, цахим халдлага, харилцагчийнхаа хуурмаг мэдээлэл зэргээс үүдэн гарч болох аливаа санхүүгийн эрсдэл үүссэн тохиолдолд домэйн нэрийн Бүртгэгч хариуцлага хүлээхгүй болно.

ДӨРӨВ. ДОМЭЙН НЭР ШИЛЖҮҮЛЭХ

4.1 Бүртгүүлэгч домэйн нэрийг шинээр бүртгүүлсэн болон бусдаас шилжүүлж авснаас хойш 60 хоногийн дараагаас өөр хүнд болон өөр Бүртгэгчид шилжүүлж болно.

4.2 Бүртгүүлэгч домэйн нэр шилжүүлэх хүсэлтийг Бүртгэгчид мэйлээр ирүүлнэ. Бүртгэгч домэйн шилжүүлэх хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.3 Домэйн нэрийг хүлээн авч буй хэрэглэгчийн холбогдох мэдээллийг бүртгэлийн санд үнэн зөвөөр оруулна. Эзэмшигчийн мэдээллийг шинэчилсэн өдрөөс эхлэн домэйн нэрийг шилжсэнд тооцно.

4.4 Домэйн нэрээ бусдад шилжүүлж байгаа хэрэглэгчийн мэдээлэл үнэн зөвөөр бүртгэлийн санд байх ёстой бөгөөд хэрэв мэдээлэл худал хуурамч, бодит бус байгаа нөхцөлд домэйн нэр бусдад шилжихгүй.

4.5 Бүртгэгч байгууллагуудын хооронд домэйн нэр шилжих Итгэмжит борлуулагчийн гэрээний заалтын дагуу хэрэгжүүлнэ. Итгэмжит борлуулагч хооронд хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэхийг хатуу хориглоно. Зөрчсөн тохиолдолд Итгэмжит борлуулагчийн эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

ТАВ. ДОМЭЙН НЭРИЙН ТӨЛБӨР, ТООЦОО

5.1 Бүртгүүлэгч нь тухайн домэйн нэрийн үйлчилгээ үзүүлж буй буй Бүртгэгчид үйлчилгээний төлбөрөө төлнө.

5.2 Домэйн нэрийн төлбөрийг төлж, нэгэнт идэвхжүүлсэн бол үйлчилгээг буцааж болохгүй бөгөөд бол төлбөр буцааж олгогдохгүй.

5.3 Домэйн нэрийг Итгэмжит борлуулагчээр дамжуулан авсан тохиолдолд үнэ өөр байж болох ч Бүртгэгчийн үйлчилгээ адил байна.

5.4 Домэйн нэр ашиглах үйлчилгээний төлбөрийг 1-10 жилээр тооцно. Домэйн нэрийн үйлчилгээний жилийн төлбөрийн хэмжээг Датаком ХХК-ийн Ерөнхий захирлын тушаалаар батлана.

5.5 Домэйн нэр устсан бол түүнийг дахин сэргээж, цаашид үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хугацааг сунгах тохиолдолд домэйн нэрийн жилийн сунгалтын төлбөрөөс гадна сэргээлтийн төлбөр 100 тооцох нэгжийг төгрөгөөр тооцож төлнө.

ЗУРГАА. ДОМЭЙН НЭР БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

6.1 Бүртгэгч нь бүртгүүлэгчийн мэдээлсэн хаягаар нь бүртгэнэ. Бүртгүүлэгч нь өөрийн нэр дээр онлайнаар болон биеэр ирж бүртгүүлэхдээ доорхи мэдээллийг үнэн зөв өгөх үүрэгтэй.

6.1.1 Овог, нэр;

6.1.2 Төрсөн он сар өдөр (нийтэд харагдахгүй);

6.1.3 Регистрийн дугаар (нийтэд харагдахгүй);

6.1.4 Оршин суугаа хаяг:

6.1.5 Шуудангийн хаяг;

6.1.6 Телефон утас, факсын дугаар;

6.1.7 И-мэйл хаяг

6.1.8 Бүртгүүлэгч хэрэв бусдыг /хувь хүн, хуулийн этгээдийг/ төлөөлж буй бол түүнийгээ мэдэгдэх үүрэгтэй.

6.1.9 Бүртгүүлэгчийн албан ёсны утас, факсын дугаар (улсын код, бүсийн код, тохирох өргөтгөлийг агуулах ёстой)

6.2 Байгууллагын хэрэглэгч нь домэйн нэрийн үйлчилгээний гэрээг байгуулахдаа бүртгэгчид дараах мэдээллийг бүрдүүлж өгнө:

6.2.1 Байгууллагын нэр

6.2.2 Захирлын овог, нэр

6.2.3 Байгууллагын албан ёсны хаяг, байршил

6.2.4 Байгуулагын улсын бүртгэлийн дугаар

6.2.5 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

6.2.6 Утас, факсын дугаар

6.2.7 И-мэйл хаяг

6.2.8 Монгол Улс дахь гадаадын хуулийн этгээдийн бие даасан салбарыг магадлан итгэмжлэлийг баталгаажуулсан баримт бичгийн хуулбар

ДОЛОО. ДОМЭЙН БҮРТГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦУЦЛАХ

7.1 Бүртгүүлэгч нь үйлчилгээний явцад 5 дугаар зүйлд заасан мэдээллүүд өөрчлөгдсөн тохтолдолд Бүртгэгчид нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй. Хэрэв Бүртгүүлэгчийн мэдээлэл худал эсвэл алдаатай байх нөхцөлд Бүртгэгч нь Бүртгүүлэгчид урьдчилан мэдэгдэлгүй тухайн домэйн нэрийг бүртгэхээс татгалзах, түдгэлзүүлэх, цуцлах эрхтэй ба энэ нөхцөлд бүртгэлийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

7.2 Бусад этгээдэд холбогдох домэйн нэртэй адил төстэй нэрийг Бүртгүүлэгч бүртгүүлсэн авснаас бусдын эрх ашгийг хохироосон нь хожим мэдэгдсэн бол Бүртгэгч холбогдох байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн домэйн нэрийн үйлчилгээг зогссох, бүртгэхээс татгалзаж болно.

7.3 Бүртгэгч нь домэйн нэрийн бүртгэлийг дараах тохиолдолд түдгэлзүүлэх эсвэл цуцлах эрхтэй:

7.3.1. Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдсон бол;

7.3.2. Зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг өгөхдөө хэрэглэгч дутуу буюу бүрэн бус, худал мэдээллээр хангасан;

7.3.3. Төлбөр тооцооны асуудалтай бол;

7.3.4 Домэйн нэрийн эзэмшигчийн талаар маргаан үүссэн тохиолдолд;

7.3.5. Хүчин төгөлдөр шүүхийн актын (шийдвэрийн) дагуу;

НАЙМ. ГЭРЭЭ, ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

8.1 Бүртгэгч нь .MN домэйн нэр бүртгэлийн гэрээ, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд шинэчлэгдсэн гэрээ, журам нь вэбд тавигдсан илгээгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Тухайн өөрчлөлтийн талаар Бүртгүүлэгчид имэйлээр мэдээлнэ.

8.2 Хэрэв бүртгүүлэгч Датакомын гэрээ, журмуудын өөрчлөлтийн талаар хариуг бичгээр мэдэгдээгүй бол гэрээ, журмын өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

ЕС. ДОМЭЙН НЭРИЙН ТАЛААР МАРГААН

9.1 Домэйн нэрийг эзэмших эрхийн маргаантай холбоотой асуудлаар талууд Монгол улсын холбогдох хууль журмын дагуу өмчийн маргаан шийдэх журмаар, харъяа дүүргийн шүүх эрх бүхий байгууллагад нотлох баримт, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлнэ. Домэйн бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэгч Бүртгэгч нь энэ төрлийн маргаанд оролцохгүй ба хариуцлага хүлээхгүй.

9.2 Домэйн нэрийн эзэмшигчийн эрхийн талаар гарсан аливаа маргаанд Бүртгэгчийн талаас WHOIS эзэмшигчийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн мэдээллээр хангахаас өөр үүргийг хүлээхгүй.

9.3 Домэйн нэр бүртгүүлэгч нь домэйн нэрийг зохих журмын дагуу ашиглаагүй мөн буруугаар болон таны эрх ашгийг ямар нэгэн байдлаар зөрчиж байгаа бол энэ талаар тухайн хэрэглэгчтэй шууд хандаж болно.

9.4 Маргалдагч талууд Монгол улсын шийдвэр гаргах шүүхийн шатны эрх бүхий байгууллагаар маргаанаа таслуулж, эцсийн шатны хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг ирүүлсэн тохиолдолд тухайн домэйн нэрийн эзэмшлийг шүүхийн шийдвэрт дурдсан этгээдэд шилжүүлнэ.

9.5 Домэйн нэрийн маргааны шийдвэрлэх гол баримтлал, аргачлал нь тухайн домэйн нэрийг одоогийн албан ёсны эзэмшигч болон маргалдагч талуудын хоорондын дараах ерөнхий үндэслэлийг харгалзан үзнэ:

1. Домэйн нэр эзэмших эрхийн маргаан нь тухайн домэйн нэр дээрх вэб, имэйл болон бусад хэлбэрийн контент агуулгатай огт холбоогүй тусдаа маргаан юм. Тодруулбал: тухайн домэйн нэр нь уг домэйн нэр дээр хэвлэгдсэн цахим нийтлэл, дуу, дүрс, имэйл, текстэн мэдээлэл доторх мэдээлэл, агуулгатай огт холбоогүй бөгөөд зөвхөн домэйн нэр, түүнийг бүрдүүлсэн англи цагаан толгойн үсэг болон 0-9 тоон нийлэмжээр бүрдсэн энэхүү “домэйн нэр” -нь өөрөө ижил төстэй утга агуулгаараа бусдын эрх ашиг хөндсөн эсэх, уг домэйн нэр нь оюуны өмчөөр баталгаажсан бусдын нэрийг ашигласан эсэх, хуулиар хориглосон аливаа үйл ажиллагааг энэ домэйн нэр дээр явуулсан эсэхийг л харгалзан үзэх гол үндэслэл болно.

2. Домэйн нэр эзэмшигч этгээд нь өмнө нь маргалдагч талын хамаатан садан төрлийн холбоотой, бизнесийн хамтрагч, байгууллагын ажилтан байгаад ажлаас гарсан, гэрээ дуусгавар болсон зэрэг үндэслэлээр домэйн нэрийн бүртгэлээ шинэчлээгүй, шилжүүлээгүй эсвэл бусдыг хууран мэхлэх зорилгоор домэйн нэрийг ашиглаж байгаа үндэслэлээ гаргаж нотлох шаардлагатай.

3. Тухайн домэйн нэр дээр холбогдсон вэбийн дотоод мэдээ, агуулгатай холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд уг домэйн нэрийг хаах, бүртгэлийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргахыг Бүртгэгч зөвшөөрөхгүй бөгөөд энэ төрлийн маргаан нь домэйн нэрийн маргаан биш, харин тухайн цахим сайтын эзэн холбогдогч-д хандаж болно. Тодруулбал, цахим вэбийн агуулга, мэдээнд бусдын нэр төрд халдах, гүтгэлгийн шинжтэй мэдээ материал нийтлэгдсэн гэж үзсэн этгээд маргаан үүсгэсэн тохиолдолд шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд үүнийг домэйн нэрийн маргаан гэж тооцохгүй, харин уг цахим вэбийн эзэмшигч этгээдэд хандаж шийдвэрээ гаргах.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

1.ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫН ЗҮЙЛ

1.1 Үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлж буй тохиолдолд цаасан хэлбэрээр үйлчилгээний гэрээ байгуулж түүнд энэхүү журмыг хэрэглэгч (үйлчлүүлэгч) заавал хүлээн зөвшөөрсөн байхаар тусгасан болно

1.2 Хэрвээ онлайн орчинд Датаком ХХК-ын үндсэн вэбсайт www.datacom.mn хандан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний худалдан авалт хийж байгаа нөхцөлд энэ журмын 9.2-т заасны дагуу хүчин төгөлдөр гэрээ гэж тооцно.

Датаком ХХК -н бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд дараах бүтээгдэхүүнүүд багтана:

 • 1.2.1 MN Домэйн нэр бүртгэлийн үйлчилгээ
 • 1.2.2 .мон цахим хаягийн бүртгэлийн үйлчилгээ
 • 1.2.3 Вэб байршуулах үйлчилгээ
 • 1.2.4 Бизнес имэйлийн үйлчилгээ
 • 1.2.5 Вэб дизайны үйлчилгээ
 • 1.2.6 SSL нууцлалын түлхүүрийн үйлчилгээ
 • 1.2.7 G Suite (Google байгууллагад зориулагдсан багц)-н үйлчилгээ
 • 1.2.8 Webcity -үнэгүй вэб дизайны үйлчилгээ

1.3 Энэхүү гэрээнд “хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ” гэдэгт энэ гэрээний 1.2-д заагдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс хэрэглэгчийн сонгож төлбөрөө төлж баталгаажуулсан, гэрээний хүчинтэй хугацаанд идэвхтэй ашиглагдаж буй нэг буюу хэд хэдэн үйлчилгээ(нүүд)-г нэгтгэн хамруулан ойлгоно.

1.4 Энэхүү гэрээгээр Датаком ХХК болон хэрэглэгч сонгосон 1.2-д дурьдсан үйлчилгээний (дангаар буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг нэгтгэн ойлгоно) талуудын эрх үүрэг, үйлчилгээний нөхцөл, хугацаа, харилцааг зохицуулахад оршино.

2.БОРЛУУЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

2.1 Датаком ХХК нь доорх эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

 • 2.1.1 Энэ гэрээний 1.2-р зүйлд дурьдсан үйлчилгээнүүдээс хэрэглэгчийн сонгосон үйлчилгээг борлуулагчаас шалтгаалах болон техникийн доголдолгүй, найдвартай ажиллагаагаар хангаж үйлчлэх үүрэг хүлээнэ.
 • 2.1.2 Датаком ХХК нь хэрэглэгчдэд үйлчилгээний тусламж зөвлөгөө өгөх зорилгоор үйлчилгээтэй холбоотой гарсан асуудлыг инженер техникийн ажилтнууд support@datacom.mn имэйл хаягаар болон 7000-0505 харилцах утсаар ажлын өдрүүдэд цаг алдалгүй оновчтой шийдвэрлэж, үйлчилгээний чанараа тасралтгүй сайжруулан ажиллах үүрэг хүлээнэ.
 • 2.1.3 Датаком ХХК нь өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ аюулгүй байдал, нууцлалын хамгаалалтыг олон улсын аюулгүй байдлын стандартад тулгуурлан шийдвэрлэж, засаж сайжруулахын тулд үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах үүрэг хүлээж ажиллана.
 • 2.1.4 Датаком ХХК -нь өөрийн 1.2-д дурьдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт, сайжруулалт, үнэ тарифийн өөрчлөлт болон төлөвлөгдөөгүй техникийн шинэчлэлийг хэрэглэгчдэд урьдчилан зарлан мэдэгдэлгүйгээр хийх эрхтэй.
 • 2.1.5 Датаком ХХК нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нөхцөл, үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд энэ тухай хэрэглэгчийн бүртгэлтэй үндсэн имэйл хаягаар болон вэб сайтаар дамжуулан мэдэгдэж, заагдсан хугацаанаас эхлэн шинэ өөрчлөлт, үнэ тарифийг мөрдөж эхэлнэ.
 • 2.1.6 Датаком ХХК нь өөрийн хэрэглэгч болох хувь хүн, албан байгууллагын ажилтан, харилцагч хариуцсан мэргэжилтэнд нууцлал аюулгүй байдлын зөвлөмж өгөх болон хэрэглэгчийн журмын үүргийг биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.
  • 2.1.6.1 Хэрвээ Датаком ХХК -с шалтгаалахгүйгээр хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тухайн хэрэглэгчид хамаарах нууцлал алдагдах, вэбийн кодчлолын алдаа, програмын вирус, кодчлолын цоорхой, хуурамч имэйл болон холбоосоор дамжуулан халдлагад өртөх, хөрөнгө санхүүгийн алдагдал хүлээх зэрэг сэжигтэй үйлдэл илэрмэгц нэн дариу хэрэглэгч талд мэдэгдэн шаардлагатай арга хэмжээг авахуулах талаар зөвлөж шийдвэрлүүлэх алхмыг авна.
  • 2.1.6.2 Дээрх 2.1.6.1 -д дурьдсан урьдчилсан тооцох боломжгүй аюулгүй байдлын тохиолдолд зөвлөмж хэрэглэгчид хүргээгүй, хүргэсэн ч хугацаа хоцорсон, аюулгүй байдлын шийдэл нь сүүлд гарсан, эсвэл Датаком ХХК -с хамаарахгүй гадаад орчинд хэрэглэгчийн буруутай үйлдлээс шалтгаалсан аливаа бусад тохиолдлоор хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдээгүйгээс шалтгаалах,мөн хэрэглэгч нь хуурамч имэйл холбоос ашигласан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ашиглалтын нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдсан, вэбийн кодчлолын алдаа зэргээс шалтгаалан хөрөнгө болон санхүүгийн алдагдалд хүрэх, нэр хүнд, албан тушаалын эрсдэлд орж хохирох
  • зэрэгт Датаком ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй болохыг хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрнө.

 • 2.1.7 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран Датаком ХХК -с олгогдсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг удирдах эрхийг ашиглах явцдаа санаатай болон санамсаргүй тохиолдлоор бүтээгдэхүүнийг устгах эсвэл нууцлал хамгаалалтаа бусдад алдах нөхцөлд Датаком ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй.
 • 2.1.8 Датаком ХХК нь хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ(нүүд)-ийн дуусах огноо, үйлчилгээний сунгалтын болон төлбөрийн нэхэмжлэл, бусад албан ёсны сануулга мэдээллүүдийг зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягаар илгээх болно.
  Жич: энэхүү имэйл хаяг нь тухайн хэрэглэгчтэй харилцах үндсэн эзэмшигчийн хаяг гэж үзнэ.
 • 2.1.9 Датаком ХХК нь хэрэглэгч нэг бүрт тэгш эрхтэй хандах ба аливаа хэлбэрээр шашин шүтлэг, арьс өнгө, нийгмийн гарал үүсэл зэргээр ялгаварлан гадуурхахгүй бүгдэд тэгш эрхтэй, хэн түрүүлж бүртгүүлж төлбөрөө урьдчилан төлсөн нь тухайн төлбөрийн хугацаандаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эзэмших эрхтэй байна. Жич: хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь өмчлөх эрхгүй бөгөөд зөвхөн төлбөр төлсөн хугацаандаа эзэмших эрхтэй байна.

3.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хэрэглэгч дараах эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд.

3.2 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК -н бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээнд, Интернетийн нийтлэг стандарт, домэйн нэрийн бүртгэлийн журам, үйлчилгээний журмын хүрээнд болон Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль дүрмийн хүрээнд ашиглана.

3.3 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК -с өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өмчлөгч биш болно. Хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь жил бүр урьдчилсан төлбөр төлж сунгалт хийгдэх байдлаар явагдах бөгөөд тухайн үйлчилгээний төлбөрийг төлснөөр үйлчилгээг гэрээний хугацаанд л эзэмших эрхтэй болдог мэдээллийн сангийн бүртгэлийн үйлчилгээ юм.

3.4 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК - д үйлчилгээний мэдээллээ солиулах нөхцөлд хувь хүн бол бүртгэлтэй имэйл хаягаасаа иргэний үнэмлэхийн хуулбар бүхий имэйлийг илгээнэ. Хэрвээ төрийн байгууллага, хувийн компани бол захирлын гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй албан хүсэлтээ имэйлээр илгээж, эх хувийг нь үйлчилгээний төвд хүргүүлнэ.

3.5 Хэрэглэгч нь Датаком ХХК -г өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, тусламж заавар зөвлөгөө, бүтээгдэхүүн ашиглалтын талаар туслалцаа авах эрхтэй.

 • 3.5.1 Хэрэглэгч нь өөрийгөө батлах, гэрчлэх үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй.
 • 3.5.2 Хэрэглэгч нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглахдаа Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд, аливаа гуравдагч этгээдийн хууль ёсны эрхийг зөрчихгүй байх, бусад журамд заагдсан хууль бус үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, нийгмийн хэм хэмжээг сахин ашиглах үүрэгтэй болно.
 • 3.5.3 Хэрэглэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж гарсан хохирол, учирсан санхүүгийн зардал, хөрөнгө мөнгөний асуудлаа хууль зүйн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ба ямар ч тохиолдолд Датаком ХХК -с холбогдогчоор татан оролцуулахгүй байхыг хүлээн зөвшөөрнө.

3.6 Хэрвээ тухайн үйлчилгээ бүтээгдэхүүн нь өөрийн бүртгэлийн журам болон гэрээтэй бол түүнтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрнө. (Үйлчилгээний журмыг https://www.datacom.mn/tos.php холбоосоор танилцана).

3.7 Хэрэглэгч нь өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хугацаа дуусахаас 15-30 хоногийн өмнө үйлчилгээгээ сунгах талаар мэдээлэл болон төлбөрийн нэхэмжлэлийг имэйлээр авснаар үйлчилгээний албан ёсны сунгалтын мэдэгдэл, нэхэмжлэлийг хүлээн авсанд тооцно. Жич: Чат, утсаар, SMS-р эсвэл бусад хэлбэрээр мэдэгдэл хүлээн авсан бол тэр нь зөвхөн албан бус нэмэлт мэдэгдэл болно.

3.8 Хэрэглэгч нь имэйлээр үйлчилгээний төлбөрийн мэдэгдэл авсан ч бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд тухайн үйлчилгээний хугацаа дуусмагц тухайн үйлчилгээ нь дангаараа болон домэйн нэрийн үйлчилгээтэй холбоотой байхаас үл хамаарах бүх үйлчилгээ түр зогсож мөн цуцлагдана. Цуцлагдсан тохиолдолд тухайн дан болон бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний доторх контент агууламж, зураг дуу дүрс, имэйлийн архив, текстэн мэдээллүүд нь эргэж сэргээгдэхгүйгээр устгагдах, үүнээс гарах хохирлыг хэрэглэгч дангаараа хариуцна.

3.9 “Вэб байршуулах” үйлчилгээ болон “Бизнес Имэйл” үйлчилгээг шинээр авсан тохиолдолд 29 хоногийн дотор үйлчилгээгээ цуцалж төлбөрөө 100% буцаан авах эрхтэй. Энэ заалт нь үйлчилгээний сунгалт хийгдсэн бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

4. НУУЦЫГ ХАДГАЛАХ

4.1 Талууд энэ гэрээний дагуу хүлээн авсан мэдээлэлийн нууцыг чанд хадгална.

4.2 Борлуулагч болон хэрэглэгчийн нууцын гэрээтэй ажилтан буюу эрх бүхий хүмүүс талуудын хооронд шилжүүлэн өгсөн нууцын чанартай мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцана.

5. ТӨЛБӨР, ТООЦООНЫ ЖУРАМ

5.1 Хэрэглэгч бүртгэлтэй албан ёсны имэйл хаягаараа үйлчилгээний нэхэмжлэл хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан төлбөрийг нэхэмжлэлийн дагуу төлж барагдуулна.

5.2 Төлбөр төлөөгүйгээс хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь дангаараа болон бүгд түр хугацаагаар эсвэл бүр мөсөн зогсох нь нэгэнт худалдан авсан үйлчилгээний төлбөрөөс чөлөөлөх шалтгаан болохгүй.

5.3 Хэрэглэгч нь нэхэмжлэлийн дагуу төлбөрийг төлөхдөө төлбөрийн дараах хэлбэрүүд болох, цахим төлбөрийн хэрэгслүүд, онлайн төлбөрийн картаар, банкны шилжүүлгээр дамжуулан эсвэл бэлнээр үйлчилгээний заалинд ирж төлж болно.

5.4 Хэрэглэгч нь банкны шилжүүлгээр дамжуулан үйлчилгээний төлбөр төлж байгаа тохиолдолд гүйлгээний утга дээр домэйн нэр, нэхэмжлэлийн дугаар болон компанийн регистерийн дугаарыг заавал бичсэн байна. Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс шалтгаалан гарах эрсдэлд Датаком ХХК хариуцлага хүлээхгүй.

6.ХАРИУЦЛАГА

6.1 Датаком ХХК болон хэрэглэгч нар энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

7. МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Үйлчилгээний журам болон гэрээтэй холбоотой асуудлаар маргаан гарвал талууд хэлэлцээний журмаар шийдвэрлэх бүхий л арга хэмжээг авна. Хэрэв асуудлыг харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл шүүх эрх бүхий байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

8. ДАВТАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

8.1 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр Датаком ХХК нь энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй техник технологийн саатал учирсан тохиолдолд гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулж болно.

9. БУСАД

9.1 Цаасан хэлбэрээр гэрээнд талууд гарын үсэг зурж, төлбөр төлөгдсөнөөр хүчин төгөлдөр болно.

9.2 Энэхүү журамтай онлайнаар уншиж танилцаж “БИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА” товчийг дарснаар цаасан дээр байгуулсан гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр гэрээтэй дүйцүүлж тооцно. Онлайн орчинд журмыг зөвшөөрсөн тохиолдолд энэ журмыг хэвлэж авч хүчин төгөлдөр гэрээтэй дүйцүүлэн ашиглаж болно.

 • 9.2.1 Хэрвээ онлайн орчинд “БИ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ” товч дарснаар Датаком ХХК -р үйлчлүүлэхгүй байх бүрэн эрх нь нээлттэй бөгөөд энэ журмыг хүчингүйд тооцож сонгосон үйлчилгээ цуцлагдана.
 • 9.2.2 Харин үйлчилгээний танхимаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд цаасан гэрээг тус бүр нэг хувийг хадгална.

9.3 Борлуулагч нь онлайн, буухиа шуудангаар болон дор дурдсан хаягаар хүсэлт, мэдэгдлийг хүлээн авна.

Борлуулагчийн хаяг:

Датаком ХХК Үйлчилгээний төв

Хан уул дүүрэг, Махатма Гандигийн гудамж Галакси Тауэр, 5007 тоот

Вэб сайт: www.datacom.mn

Утас: 7000 0505

Нууцлалын Бодлого

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Энэхүү нууцлалын бодлого нь Датаком ХХК (цаашид Датаком гэх) хэрэглэгчийн систем (цаашид талбар гэх) хэрэглэгчдээс мэдээлэл цуглуулах, ашиглах, арчлах, хаах харилцааг зохицуулна. Энэ бодлого нь хэрэглэгчийн систем төдийгүй Датакомоос санал болгож буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарна.

1. Хувийн мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрэглэгч талбарт хандах, бүртгүүлэх, нийтлэл хүлээн авахаар бүртгүүлэх зэрэг янз бүрийн байдлаар цуглуулж болно. Хэрэглэгчээс гол төлөв имэйл хаягийг нь асуудаг. Гэхдээ бүртгүүлэхгүйгээр бас талбарт зочилж болох юм. Хэрэглэгчийн мэдээллийг бид зөвхөн хэрэглэгч өөрөө бөглөж өгсөн тохиолдолд л авдаг. Хэрэглэгч талбараас хэрэгтэй контент, үйлчилгээгээ авахад шаардлагатайгаас бусад ямар ч тохиолдолд өөрийн хувийн мэдээллийг оруулахаас татгалзаж болно.

2. Хувийн бус мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийг талбарт ажиллах үед хувийн бус мэдээлэл авч болно. Хувийн бус мэдээлэл гэдэгт ашиглаж буй вэб хөтөч, төхөөрөмжийн төрөл, үйлдлийн систем болон интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг техникийн мэдээлэл орно.

3. Вэб хөтчийн cookie

Бид талбарынхаа үйлчилгээг сайжруулахын тулд 'cookies' ашигладаг. Вэб хөтчүүд нь хэрэглэгчийн үйлдлийг товчоо болгох, зарим тохиолдолд тэдний талаар мэдээлэл цуглуулах зорилгоор cookies-ийг хатуу дискэнд хадгалдаг. Хэрэглэгч вэб хөтөчдөө cookies ашиглахаас татгалзах, эсвэл cookies-ийг цааш талбарт илгээх үед сануулга гарч ирэхээр тохируулж болно. Гэвч зарим тохиолдолд cookie хааснаас үүдэн талбарын зарим хэсэг ажиллахгүй болох нь бий.

4. Бид цуглуулсан мэдээллээ хэрхэн ашигладаг вэ?

Датаком хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор цуглуулж, ашигладаг:

 • Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Таны ирүүлсэн мэдээллийн дагуу бид үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, илүү бүтээлчээр ажиллах боломжтой болно.

 • Хувь хэрэглэгч бүрд тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчид манай талбарын үйлчилгээ, эх сурвалжуудыг хэрхэн ашиглаж буйг ажиглаж мэдэхэд ач тустай.

 • Имэйл илгээх

Бид хэрэглэгчийн болон үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл илгээхэд тэдний имэйл хаягийг ашигладаг. Түүнчлэн хэрэглэгчийн асуулт, хүсэлт, лавлагаанд хариу өгөхөд ашиглана. Хэрэглэгч манай имэйлийн жагсаалтад бүртгүүлбэл Датакомын мэдээлэл,нийтлэлүүдийг имэйлээр хүлээж авна. Хүссэн үедээ энэ жагсаалтаас хасуулж болно. Илгээж байгаа имэйл бүрийн төгсгөлд жагсаалтаас хасуулах холбоос бий.

5. Бид таны мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Манай талбарт хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг.

6. Хувийн мэдээллийг хуваалцах нь

Бид хэрэглэгчийнхээ хувийн мэдээллийг бусдад дамжуулдаггүй. Зөвхөн нэгтгэсэн ерөнхий мэдээллийг хуваалцаж болно.

7. Гуравдагч этгээдийн вэбсайт

Хэрэглэгч манай талбарт хандаж байхдаа сурталчилгаа зэрэг бусад гуравдагч этгээдийн вэбсайтад хандах холбоос бүхий контентуудтай таарч болно. Бид эдгээр вэбсайтуудын агуулгыг удирдах боломжгүй бөгөөд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно. Тодруулахад, эдгээр вэбсайтуудын агуулга байнга өөрчлөгдөж байх талтай бөгөөд тус тусын ашиглалтын болон нууцлалын журмаар зохицуулагддаг.

8. Нууцлалын бодлогыг өөрчлөх

Датакомын зүгээс энэхүү нууцлалын бодлогод хэзээ ч өөрчлөлт оруулж болно. Өөрчлөлт орсон тухай бүрт вэбсайтын хөлд огноог оруулж байх болно. Хэрэглэгч мэдээллээс хоцрохгүй байх үүднээс энэ хуудсыг тогтмол шалгаж байх нь зүйтэй. Ингэснээр та мэдээллийг тань бид хэрхэн хамгаалж байгаа талаар мэдээлэлтэй байх болно. Түүнчлэн шинэ мэдээллээс хоцрохгүй байх нь таны хүлээх үүргийн нэг хэсэг юм.

9. Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөх

Датакомын хэрэглэгчийн системийн талбарыг ашигласнаар манай нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгоно. Хэрэв та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл талбарыг ашиглахгүй байх эрхтэй. Нөхцөл өөрчлөгдсөн огнооноос хойш хэрэглэгч талбарыг ашигласнаар нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.