Вэб сайт нөөцлөх үйлчилгээ

CodeGuard: Basic


 
99,000.00₮
1 жил

Дискийн хэмжээ 1 GB

Вэб сайтын тоо дээд тал нь 5

Өгөгдлийн сан хязгааргүй

Автомат нөөцлөх давтамж 5 өдөр

Zip файлаар татах 5 удаа/сард

Вэб сайтыг бүрэн сэргээх 3 удаа/сард

Хувийн файл сэргээх 5 удаа/сард

Хугацаа 1жил

CodeGuard: Professional


 
165,000.00₮
1 жил

Дискийн хэмжээ 5 GB

Вэб сайтын тоо дээд тал нь 10

Өгөгдлийн сан хязгааргүй

Автомат нөөцлөх давтамж өдөр бүр

Нөөцлөх хүсэлт

Хүсэлтийн дараалал

Zip файлаар татах хязгааргүй

Вэб сайтыг бүрэн сэргээх хязгааргүй

Хувийн файл сэргээх хязгааргүй

Хугацаа 1жил

CodeGuard: Premium


 
275,000.00₮
1 жил

Дискийн хэмжээ 10 GB

Вэб сайтын тоо дээд тал нь 25

Өгөгдлийн сан хязгааргүй

Автомат нөөцлөх давтамж өдөр бүр

Нөөцлөх хүсэлт

Хүсэлтийн дараалал

Zip файлаар татах хязгааргүй

Вэб сайтыг бүрэн сэргээх хязгааргүй

Хувийн файл сэргээх хязгааргүй

Хугацаа 1жил

CodeGuard: Enterprise


 
440,000.00₮
1 жил

Дискийн хэмжээ 25 GB

Вэб сайтын тоо дээд тал нь 100

Өгөгдлийн сан хязгааргүй

Автомат нөөцлөх давтамж өдөр бүр

Нөөцлөх хүсэлт

Хүсэлтийн дараалал

Zip файлаар татах хязгааргүй

Вэб сайтыг бүрэн сэргээх хязгааргүй

Хувийн файл сэргээх хязгааргүй

Хугацаа 1жил