Доорх зааварын дагуу iPhone,iPad,iPod Touch дээр Google
Sync-ыг суулгах боломжтой.
Шаардах зүйл ба мэдээллээ нөөцлөх
1.Google
Sync нь Apple iOS 3.0 -оос дээш хувилбарыг дэмждэг.Хэрэв
та хуучин хувилбарыг ашигладаг бол хувилбарыг шинэчилсэний дараагаар
Google Sync суулгах хэрэгтэй.
2.Хэрэв "From Visited" буюу "
Always "  байгаа бол Safari-гийн тохиргоог харах шаардлагатай.Хэрэв тийм байгаа бол  "Never" дээр
тохируулна.
3.Өөрийн комьпютерт IOS
төхөөрөмжөө хаяг болон календараа нөөцлөхийг хүсвэл iTunes -ыг ашиглах
шаардлагатай.
4.Хэрэв танай байгууллага Google Workspace Business-ыг
ашигладаг бол Google Sync-ыг ашиглахын
өмнө танай админ Google Sync -ийг идэвхжүүлсэн
байх шаардлагатай.
Google Sync суулгах  хийх
1. Төхөөрөмжийн дэлгэц  дээрх  "Settings
 application" дээр
дарна.
2. Mail,Contacts,Calendars-ыг нээнэ.
3. Add Account  дээр дарна.
4. Microsoft Exchange-ыг
сонгоно. iOS 4.0 нь олон Exchange
аккаунтуудыг зөвшөөрдөг.Хэрэв таньд хоёр дахь аккаунт шаардлагагүй бол та
Gmail-ээс таталт хийхдээ IMAP, Google Calendar-аас таталт
хийхдээ CalDAV,Contact-аас
таталт хийхдээ CarDAV-ыг тус
тус ашиглаж болно.

1.jpg?1390984092
5. И-мэйлийн
талбарт,бүтнээр нь Google
аккаунт и-мэйл хаягаа оруулах хэрэгтэй.Хэрэв @googlemail.com  хаягийг ашигладаг бол  дараагийн шат дээр дарах үед "Unable
to verify certificate" буюу  "сертификатыг баталгаажуулах
боломжгүй" гэсэн алдаа өгнө.
iOS6 хэрэглэгчид дараах зааварын дагуу тохируулна.
  6. Password хэсэгт Google Account-ынхаа нууц үгийг оруулна.
 7. Дэлгэцийн дээд талд Next товчин дээр дарна.
 8. Server талбар дээр  m.google.com гэж оруулна.
 9. Domain  талбарыг орхино.
 10. Username хэсэгт  хэрэглэгчийн
И-мэйл хаягийг оруулж өгнө.
  11. 
Дэлгэцийн дээд талд Next товчин дээр дарна. Одоо та шууд 12 -р шатнаас эхлэнэ.
6.
Domain  гэсэн талбарыг орхино.
7. Username хэсэгт Google аккаунт и-мэйл
хаягийг оруулна.
8. Password
хэсэгт Google аккаунтын нууц үгээ оруулна.
9. Дэлгэцийн дээд талд Next  товчин дээр дарна.
10. Хэрэв " Unable to Verify
Certificate"
талбар харагдвал "Cancel"-ыг
сонгоно.
· m.google.com -руу хандахдаа English буюу англи
хэлийг сонгож суулгана.
11. Дэлгэцийн дээд талд "Next" товчин
дээр дарна.

1.jpg?1390984186
Send Mail -ын боломжийг идэвхижүүлэх
Gmail  болон Google Workspace Business хэрэглэгчид iOS төхөөрөмж буюу
комьпютер дээрх вэб хөтөчийг ашиглан " From" хаягнаас мэйл
илгээж болно.Ингэхийн тулд дараах дараалалаар тохируулна.
1. Вэб хөтөчөө ашиглан Gmail-рүүгээ нэвтрэн орно.
2. Баруун дээд буланд байх  арааны хэсэг дээр дарна.
3. Settings-ыг
сонгоно.
4. Account  tab-ыг сонгоно.
5.
Send mail as -ын доор байх Add
another emal address you own дээр дар.
6.Email
address талбар дээр  өөрийн  хувийн
холбоотой мэйл хаягаа тавьж өгнө.Хэрэв 
энэ хаяг нь  Default буюу автомат
горимдоо байгаа бол Treat
as an alias -ын сонголтыг болиулна.
7. Өөрийн И-мэйлийг илгээхдээ Gmail-ыг серверий
ашигла.
8. Next
Step >>  дээр дараад дараа
нь Send Verification дээр
дарна.Gmail нь баталгаажуулах мессежийг таны хувийн мэйл хаягруу
илгээгдэнэ.
9. Нөгөө буюу хувийн мэйл аккаунтаа нээж Gmail -ийн илгээсэн
мессеж буюу баталгаажуулалтын кодыг Gmail -ийн
тохиргооныхоо Account хэсэгт  баталгаажуулалтын кодоо оруулна.
10. Gmail-ийн
тохиргооны хэсэгрүү буцах ба өөрийн автомат тохиргоогоор аккаунтыг тохируулна.
Дээрх тохиргоонуудыг хийсний дараагаар,таны iOS мэйл app нь таны үндсэн
аккаунтаас илгээсэн мессежийг харуулсаар байх ба энэ нь шинэ хаяг биш юм..Хэрэв хүлээн авагч мэйлийг хүлээн авсан
тохиолдолд,таны хаяг "send
mail as" хэсэгт тохируулсан шинэ хаягаар харагдах болно.Хэрэв та
хүсвэл туршилтын мэйл илгээж таны мэйл бусдад хэрхэн харагдаж байгааг харж
болно.
Нэмэлтээр,Gmail
болон Google Apps
users " From" хаягийг тохируулж ашиглахдаа iOS mail app -аас мэйл
илгээхдээ доорхын дагуу хийнэ.
1.  iOS төхөөрөмжлүүгээ
ороод  http://m.google.com/sync/settings -рүү орно.
2. Enable " Send Mail As" for this
device-ыг
сонгоод чагтлаад сонгоно.1.jpg?1390984278
Хэрэв та устгахыг хүсээгүй мэйлээ санамсаргүй байдлаар устгасан тохиолдолд Gmail  буюу Google Workspace Business аккаунтаараа орж  хогийн саван дотороосоо мэйлээ сэргээж болно.Устгасан
мэйл нь Gmail дотор  30 хоногийн турш
хадгалагддагийг анхаарах хэрэгтэй.
И-мэйл устгах
iOS -д зориулсан Google Sync нь default буюу хэвийн тохиргооны үеп мессеж
архивлагдаж хадгалагдах ба устгалд ордоггүй. Хэрэв " Delete Email As Trash" -ийг идэвхжүүлвэл , Таны iOS төхөөрөмжийн мэйл программын "Delete" товчин дээр дарсан
тохиолдолд и-мэйүүлд төхөөрөмжөөс
устгагдсан таны Gmail -ын хогийн савруу
илгээгддэг.
Дээрх тохиргоог идэвхжүүлэхдээ өөрийн утасны хөтөч дээр  http://m.google.com/sync/settings -ыг тавьж өгөн орно.Энэ нь зөвхөн English буюу англи хэл дээр
тохируулсан тохиолдолдл боломжтой.

1.jpg?1390984336
Хэрэв та устгахыг хүсээгүй мэйлээ санамсаргүй байдлаар устгасан тохиолдолд Gmail  буюу Google Apps аккаунтаараа орж  хогийн саван дотороосоо мэйлээ сэргээж болно.Устгасан
мэйл нь Gmail дотор  30 хоногийн турш
хадгалагддагийг анхаарах хэрэгтэй.
Мэйл,Календар,Контактуудыг
идэвхжүүлэх
12. Таталт хийхийг хүсэж байгаа Google үйлчилгээнүүдээ ( Mail,Calendar,Contacts) сонгоно.Төхөөрөмж
дээрээ  хурал уулзалтын тов хүлээн авах
болон хариулахын тулд  Mail  болон Calendar-ын аль альныг нь идэвхижүүлэх шаардлагатай.Мөн New evets -ийг Google Calendar-ын тохиргоон дээрээ
идэвхижүүлэх шаардлагатай.
"New evets"-ийг
идэвхижүүлэхдээ,өөрийн комьпютер болон утсан дээрх вэб хөтөчөө ашиглан нэвтрэн орно.Calendar Settings > Calendars гэж ороод таталт хийх
календартаа зориулж Notifications
 дээр дарна.Email доор байх "New events"-ыг чагтлаад хадгална.
13. Тэнд татан авалт хийсэн контактууд буюу хаягуудыг хадгалахад зориулсан
3 сонголт байгаа.Та  өөрийн төхөөрөмж
дээр хаягуудыг хадгалж болох ба  өөрийн My Contocts group-рүү таталт хийх боломжтой.Та мөн Google хаягнуудыг татаж авах болон өөрийн төхөөрөмжөөс цэвэрлэх боломжтой.Мөн
өөрийн хаягнуудаа iTunes ашиглан нэгтгэж болох ба
зөвхөн өөрийн утсаар нь хаягнуудаа таталт хийх боломжтой байдаг.
13.a  Хэрэв та одоо байгаа
хаягнуудаа төхөөрөмж дээрээ хадгалахыг хүсвэл Keep on my iPhone  сонголтыг сонгоно.Энэ нь iTunes ашиглан 
өөрийн комьпютерлуу татан авалт хийх боломжийг олгоно.Хэрэв хэрэв та
одоогийн хаягнуудаа хадгалсан бол 
та  My Contacts бүлэгийн мэдээлэлийг татан авна.
13.b Хэрэв Google  дотор  таны бүх хаягнууд
байгаа бол мөн тэдгээрийг өөрийн төхөөрөмжрүү татан авалт хийхийг хүссэн бол,
одоо байгаа бүх аккаунтуудаа утсан дээрээ хадгалахыг хүсэхгүй багйаа бол Delete
Existing Contacts-ыг чагтлах хэрэгтэй.Хэрэв тэнд ямар нэг хаяг байхгүй бол таны All Contacts бүлэгийн бүх мэдээлэл
татагдах болно.
13.с  Хэрэв таны
бүх хаягнууд төхөөрөмж дээр тань байгаа бол мөн 
Google -рүү эдгээр хаягууд оруулахыг хүсэж
байгаа бол та iTunes-ийн тусламжтайгаар өөрийн Google  хаягнуудаа оруулах боломжтой.Бүх хаяг болон
календаруудаа iTunes ашиглан утсан дээрх   Calendar
groups
болон On  My iPhone Contacts-руугаа оруулах боломжтой.iOS нь одоогоор нь хаяг болон каледарын товуудыг On My iPhone groups -ээс Google Sync groups-рүү шижлүүлхэ боломжгүй
байгаа.

1.jpg?1390984392
Та Google Sync-ийг суулгах хэрэгтэй.Хэрэв
таны төхөөрөмж дээр тохиргоонууд
нь бүгд идэвхитэй бол синхрончлол буюу мэйл татан авалт болон байршуулалтын
процесс автоматаар ажиллаж эхлэх болно.Хэрэв та саяхан Google Apps -д бүртгүүлсэн бол процесс ажиллаж эхлэхийг хэдэн цаг хүлээх
хэрэгтэй.