Мэдлэгийн сан

  Тэмдэглэсэн нийтлэлүүдийг харуулж байна 'server'

SSL Сертикикат - аа issue хийх
  Өмнөх заавар дээр хэрхэн CSR үүсгэх талаар үзсэн бол одоо бид Issue certificate хийх үзэх...