Хэрэглэгчийн мэдээлэл шинэчлэх заавар.
www.datacom.mn ээр нэвтэрнэ.

Хувь хүн
1. Хувь хүн дээр дарна.
2. Шилжих цонх буюу ДАН танилтын системээр "Нэг удаагийн нууц кодоор" нэвтэрнэ. Өөрийн регистерийн дугаарыг оруулна. (Бүртгэлгүй бол бүртгүүлнэ)
3. Иргэний мэдээлэл татах эрхийг зөвшөөрнө.
4. Одоогийн мэдээлэл болон ДАН системээр дамжиж ирсэн УБЕГ-н мэдээллийг харуулсан цонхонд шилжинэ түүнийг тулгаж үзээд мэдээлэл шинэчлнэ.
Компани
1. Байгууллага дээр дарна. Гарч ирэх нүдэн компаний регистерийн дугаар оруулна. Мэдээлэл шинэчлэх товч дарна.
2. Шилжих цонх буюу ДАН танилтын системээр "Тоон гарын үсгээр" нэвтэрнэ.
Жич:Захирлын регситерийн дугаараар нэвтэрнэ. (Бүртгэлгүй бол бүртгүүлнэ, тоон гарын үсгийг Tridum Key - Цахим гарын үсэг MonPass CA ээс авах боломжтой.)
3. Аж ахуйн нэгжийг мэдээллийг татахыг зөвшөөрнө.
4. Одоогийн мэдээлэл болон ДАН системээр дамжиж ирсэн УБЕГ-н мэдээллийг харуулсан цонхонд шилжинэ түүнийг тулгаж үзээд мэдээлэл шинэчилнэ.